Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie ogłasza przetarg

 • Adres: 68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9/1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3626230 , fax. 068 3626241
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
  ul. Główna 9/1 9/1
  68-213 Lipinki Łużyckie, woj. lubuskie
  tel. 068 3626230, fax. 068 3626241
  REGON: 97077062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipinki-luzyckie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie: Zadanie nr 1: Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni brukowej w miejscowości Pietrzyków położonej na działce o nr ew. 6 na odcinku o długości 580,0 m. Zadanie nr 2: wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej na odcinku od zjazdu z drogi krajowej nr 12 poprzez działki nr 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki na odcinku o długości 1300,0 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionych dokumentach, stanowiących załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,- zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipinki-luzyckie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach