Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - rejon I Północny, rejon II Zachodni, rejon III Wschodni

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - rejon I Północny, rejon II Zachodni, rejon III Wschodni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zadania (Rejony) i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy - na jeden, dwa lub wszystkie zadania (Rejony). 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać na terenie poszczególnych Rejonów: a) roboty konserwacyjne ulic; b) remonty cząstkowe utwardzonych nawierzchni jezdni i chodników; c) remonty cząstkowe elementów ulic (krawężniki, obrzeża); d) regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych z częściową wymianą kratek, skrzynek i włazów; e) czyszczenie urządzeń odwadniających; f) roboty ziemne i wykonanie koryta; g) remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej; h) ścinanie zawyżonych poboczy; i) karczowanie krzaków i drzew w pasach drogowych. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych Rejonów zawartymi w załącznikach nr 13.I - 13.III do SIWZ. Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysach ofertowych dla poszczególnych Rejonów zawartych w załączniku nr 11.I - 11.III do SIWZ; 4. Mapka poglądowa z podziałem miasta na poszczególne Rejony zawarta jest w załączniku nr 12 do SIWZ; 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Rejonów zawarty jest w załącznikach nr 9.I- 9.III do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ; 6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 7. Wyłoniony Wykonawca (dla każdego z Rejonów) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2.000.000 zł i obejmującej okres realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości: - dla Rejonu I - 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); - dla Rejonu II - 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); - dla Rejonu III - 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: aspekty społeczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach