Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3835017 , fax. 068 3835122
 • Data zamieszczenia: 2016-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno Odrzańskie
  ul. Parkowa 1 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 068 3835017, fax. 068 3835122
  REGON: 97077026700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosnoodrzanskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia stanowi remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na powierzchni max. 1450 m2 mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard II o średniej grubości 4,5 cm (od 4 cm do 5 cm) z utrwaleniem powierzchniowym emulsją asfaltową i grysem kamiennym obrzeży naprawionych wyrw z mechanicznym obcinaniem krawędzi. Prace prowadzone będą na drogach o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanych na terenie całej Gminy Krosno Odrzańskie. Minimalny zakres jednorazowego zlecenia 10 m2. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o ilość faktycznie wykonanych m2 remontów nawierzchni dróg gminnych oraz ceny jednostkowej określonej w złożonej ofercie. Prace wykonywane będą przez Wykonawcę każdorazowo po wskazaniu przez Zamawiającego miejsc przeznaczonych do remontu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00 do wniesienia wadium w kwocie 5.900,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity) na podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 z dopiskiem: Wadium - Remonty cząstkowe nawierzchni.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia_publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach