Przetargi.pl
Remont dróg na terenie Powiatu Nowosolskiego polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100b
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4585330 , fax. 068 4585330
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli
  ul. Wojska Polskiego 100b 100b
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 4585330, fax. 068 4585330
  REGON: 97121818700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg na terenie Powiatu Nowosolskiego polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni obejmujący: -Roboty pomiarowe, -Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm, -Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na głębokość średnio 30 cm, -Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5, warstwa o grubości 25 cm po zagęszczeniu, -Oczyszczenie nawierzchni oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości około 0,4 kg/m2 na oczyszczonym podłożu (istniejąca nawierzchnia drogi), -Mechaniczne ułożenie warstwy wyrównującej i profilującej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości od 2 do 8 cm (średnio 5 cm), -Uzupełnianie poboczy tłuczniem lub frezowinami, -Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni, -Regulacja pionowa skrzynek zaworów gazowych ulicznych zlokalizowanych w jezdni, 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń. Za każdym razem w zleceniu Zamawiający określi: -numer drogi na której Wykonawca będzie wykonywał remont , -długość odcinka (nie mniejszy niż 300 mb) -termin wykonania. 3. Szczegółowy zakres robót zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 55 2030 0045 1110 0000 0173 0080 z dopiskiem wadium w postępowaniu przetargowym PN 05/2016/PZD, (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 7. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pd-nowasol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach