Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w 2016 r. metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4755307 , fax. 068 4755305
 • Data zamieszczenia: 2016-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Kolejowa 2 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 068 4755307, fax. 068 4755305
  REGON: 97077766000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w 2016 r. metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego - łącznie 460 ton wbudowanej masy metodą ciśnieniową w technologii grysów i emulsji, przy pomocy specjalistycznych maszyn - remonterów. Prace obejmują naprawę i zabezpieczenie największych ubytków oraz wybojów, spękań, wyłuszczeń i porowatości nawierzchni z zabezpieczeniem szwu - łączna ilość wbudowanej masy 460 ton. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Nie przewiduje się wycinania nawierzchni wokół uszkodzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych), zgodnie z art. 45 ustawy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia w Świebodzinie, Nr 35 9660 0007 0012 1167 2000 0060 z dopiskiem Wadium - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach