Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7243560 , fax. 076 7243406
 • Data zamieszczenia: 2016-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Legnickiego
  Plac Słowiański 1 1
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7243560, fax. 076 7243406
  REGON: 39064720000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ciągów dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej w ilości 2000 Mg, na terenach gmin: Chojnów, Miłkowice, Krotoszyce, Prochowice, Kunice, Ruja, Legnickie Pole oraz miast: Prochowice i Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie. Zamówienie podzielone jest terytorialnie na dwie części (dwa zadania): część I - teren miasta i gminy Chojnów, gminy Krotoszyce i gminy Miłkowice - do wbudowania 1000 Mg; część II - teren miasta i gminy Prochowice, gminy Kunice, gminy Ruja i gminy Legnickie Pole - do wbudowania 1000 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy) - dotyczy Wykonawców składających ofertę na obie części zamówienia lub w przypadku Wykonawców składających ofertę na jedną część zamówienia 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy). 2) Wadium musi być wniesione najpóźniej do terminu składania ofert. 3) Wadium może być wniesione w: pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego nr 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4A i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/index,idmp,38,r,r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach