Przetargi.pl
Roboty konserwacyjne z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych i obiektów retencyjnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych, w 2016r.

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Miła 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8449580
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach
  ul. Miła 2 2
  58-372 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8449580
  REGON: 89002351700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjne z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych i obiektów retencyjnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych, w 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył środki finansowe w wysokości 123 657,95 zł netto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 95/100). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót konserwacyjnych w zakresie bieżącej konserwacji dróg leśnych i obiektów retencyjnych, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, w okresie od udzielenia zamówienia, tj. od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2016 roku. Prace stanowiące przedmiot zamówienia mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody ruchu, utrzymanie obiektów drogowych i retencyjnych w dobrym stanie, w celu ich zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania ich w stanie zgodnym z ich przeznaczeniem. 2. Przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, obejmuje swym zakresem następujące prace: 2.1. WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ WODOSPUSTÓW DREWNIANYCH - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST I. - Zamawiający przewidział następujące kody czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) WODOSP-1 - dostawa i montaż wodospustu drewnianego; 2) WODOSP-2 - wymiana wodospustu drewnianego (dostawa i montaż wodospustu drewnianego po uprzednim demontażu i utylizacji starego wodospustu); - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, kod czynności wg SILP: WODOSP-1 i WODOSP-2; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 1) WODOSP-1 i WODOSP-2 - 718,00 m. 2.2. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ DRÓG LEŚNYCH - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST II; - Zamawiający przewidział następujący kod czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) NAP.NAW - uzupełnienie kolein i wybojów (o powierzchni maksymalnej do 15m2 każdy) w nawierzchni tłuczniowej, mieszanką kamienną 0/31,5 mm; - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, kod czynności wg SILP: NAP.NAW; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 100 m3 2.3. KONSERWACJA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST III; - Zamawiający przewidział następujący kod czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) KON-ROW - konserwacja rowów; - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, kod czynności wg SILP: KON-ROW; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 1550,00 m. 2.4. ODTWORZENIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST IV; - Zamawiający przewidział następujący kod czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) ODTW-ROW - odtwarzanie rowów; - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, kod czynności wg SILP: ODTW-ROW; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 500,00 m. 2.5. DOSTAWA I MONTAŻ ROGATEK - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST V; - Zamawiający przewidział następujące kody czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) MONT_ROG - montaż rogatek długość 4,00 m; 2) MONT_ROG.1 - dodatkowy metr długości rogatki (odległość pomiędzy słupkami pionowymi); - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, kod czynności wg SILP: MONT_ROG, MONT_ROG1 - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 1) MONT_ROG - 7 szt; 2) MONT_ROG1 - 1 m. 2.6. KONSERWACJA ROGATEK - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST VI; - Zamawiający przewidział następujące kody czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) REM.ROG-1 - odmalowanie rogatki (malowanie farbami antykorozyjnymi po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu podłoża farbami podkładowymi); 2) REM.ROG-2 - ponowne osadzenie jednego słupka rogatki z zabetonowaniem; 3) REM.ROG-3 - naprawa niesprawnych mechanizmów, poziomowanie i prostowanie wygiętych elementów, spawanie zdekompletowanych rogatek, wymiana drobnych elementów; - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, kod czynności wg SILP: REM.ROG-1, REM.ROG-2; REM.ROG-3; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 1) REM.ROG-1 - 11 szt; 2) REM.ROG-2 - 2 szt; 3) REM.ROG-3 - 9 szt. 2.7. ŚCINANIE ZAWYŻONYCH POBOCZY JEDNOSTRONNYCH - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST VII; - Zamawiający przewidział następujący kod czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) ŚCIN-POB - ścinanie zawyżonych poboczy jednostronnych; - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, kod czynności wg SILP: ŚCIN-POB; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 1000,00 m2. 2.8. POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE Z ZAKRESU UTRZYMANIA DRÓG LEŚNYCH I OBIEKTÓW RETENCYJNYCH, WYKONYWANE SPRZĘTEM MECHANICZNYM - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST VIII; - Zamawiający przewidział następujący kod czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) GODZ M - pozostałe prace godzinowe wykonywane mechanicznie; - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, UT-MEL, kod czynności wg SILP: GODZ M; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 100 h. 2.9. NAPRAWA ŚCIANEK CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW POD DROGAMI I ZJAZDAMI - Roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: OST i SST IX; - Zamawiający przewidział następujące kody czynności wg SILP do rozliczenia prac: 1) NAP.PRZ-1 - naprawa ścianki czołowej przepustu (ułożenie formaka granitowego zakupionego przez Wykonawcę wraz z zaspoinowaniem); 2) NAP.PRZ-2 - naprawa ścianki czołowej przepustu (ułożenie kamienia rodzimego (z odzysku) wraz z zaspoinowaniem); - Typ planu: UTRZ, grupa czynności: UT-DROGIL, UT-MEL, kod czynności wg SILP: NAP.PRZ-1, NAP.PRZ-2; - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 1) NAP.PRZ-1 - 3 m3; 2) NAP.PRZ-2 - 3 m3. 3. Obszar realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie leśnictwa wchodzące w skład Nadleśnictwa Wałbrzych, tj.: Świebodzice, Stare Bogaczowice, Witków, Biały Kamień, Glinica, Glinik, Sowie Góry, Jedlinka, Głuszyca, Łomnica, Sokołowsko, Unisław, Mieroszów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1.300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych i 00/100 groszy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Inwestycje w sprzęt
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach