Przetargi.pl
Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu z podziałem na zadania: 1. Krzyki 2. Fabryczna 3. Psie Pole 4. Stare Miasto i Śródmieście

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2015-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu z podziałem na zadania: 1. Krzyki 2. Fabryczna 3. Psie Pole 4. Stare Miasto i Śródmieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: 1. Remonty nawierzchni betonowych, kamiennych jezdni i chodników wykonywane: a) na nawierzchniach z kostki kamiennej 18/20 cm, b) na nawierzchniach z kostki kamiennej 9/11 cm, c) na nawierzchniach z kostki kamiennej 4/6 cm, d) na nawierzchniach z płyt kamiennych (różne wymiary płyt), e) na nawierzchniach z płytek betonowych 50/50 cm, f) na nawierzchniach z płytek betonowych 35/35 cm, g) na nawierzchniach z płytek betonowych 30/30 cm, h) na nawierzchniach z kostek betonowych (różne wzory kostek), oraz roboty towarzyszące: i) rozebranie elementów podbudowy nawierzchni kostkowych i betonowych, j) rozebranie/ułożenie krawężników kamiennych, k) rozebranie/ułożenie krawężników/obrzeży betonowych, l) rozebranie ław betonowych, m) wykonanie podbudowy betonowej, n) transport materiałów na/z bazy ZDiUM, o) profilowanie podłoża z zagęszczeniem, p) naprawa spoin nawierzchni kamiennych i betonowych, q) montaż słupków ? 60 mm oraz demontaż pozostałości po usunięciu słupka, r) wykonanie podbudowy nawierzchni kostkowych i betonowych (podbudowa tłuczniowa, stabilizacja gruntu cementem), s) regulacja włazów i pokryw instalacji podziemnych. 2. Roboty interwencyjne polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pasa drogowego (inne niż ubytki). 3. Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie na oddzielne zlecenie Zamawiającego - niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, w przypadkach znacznych utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, np. gdy roboty będą się odbywać na skrzyżowaniu ulic lub konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: - Zadanie 1. Krzyki - 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) - Zadanie 2. Fabryczna - 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) - Zadanie 3. Psie Pole - 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) - Zadanie 4. Stare Miasto i Śródmieście - 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty o powierzchni do 50 m2
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach