Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała ogłasza przetarg

 • Adres: 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3127025 , fax. 071 3127068
 • Data zamieszczenia: 2016-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznia Mała
  ul. Wrocławska 9 9
  55-114 Wisznia Mała, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3127025, fax. 071 3127068
  REGON: 93193489700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała Zadanie nr 1 -w miejscowościach: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała w miejscowościach: Ligota Piękna, Malin, Kryniczno, Mienice, Machnice, Wysoki Kościół Piotrkowiczki. Zadanie nr 2 -w miejscowościach: Rogoż, Psary, Krzyżanowice, Szymanów, Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Pierwoszów, Wisznia Mała obejmujące m.in.: 1.1. Mechaniczną naprawę cząstkową nawierzchni tłuczniowej - miejscowe uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej gruntowej wzmocnionej tłuczniem kamiennym (pospółką do celów drogowych) do głębokości 10 cm 1.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm -odcinkowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej / gruntowej wzmocnionej tłuczniem kamiennym 1.3. Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 1.4. Ścinanie i plantowanie poboczy 1.5 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni lub chodników w gruncie kat. I-IV, głębokość korytowania do 20 cm -odcinkowa naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej o min. 60% stopniu zużycia określonego ilością ubytków na całej szerokości jezdni 1.6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża -odcinkowe ścięcie i wyrównanie nierówności na całej szerokości jezdni gruntowej wraz z zagęszczaniem podłoża 1.7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - wykonanie nowej warstwa podbudowy warstwy jezdnej dróg gruntowych 1.8. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- roboty przygotowawcze 1.9. Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów -wyboje o głębokości 5.0 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca 1.10. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi 1.11. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej/ kamiennej nieregularnej o wysokości 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja przetargowa: 1)Specyfikacje technicznej wykonania i odbioru robót (SST), 2)Książka przedmiarów, 3)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. 3.Orientacyjną wielkość remontów nawierzchni podano w przedmiarze robót. 4.Rzeczywista ilość remontów nawierzchni będzie uzależniona od stanu technicznego nawierzchni. 5.Wykaz przedstawionych materiałów potrzebnych do wykonania remontu cząstkowego zawiera SST. 6.Realizacja przedmiotu umowy określonego w ust. 1 polegać będzie na każdorazowym, uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego, zleceniu Wykonawcy wykonania określonych robót, zwanemu w dalszej części umowy zleceniem jednostkowym. 7.Każdorazowo zlecenia jednostkowe określające zakres rzeczowy robót, przewidywaną szacunkową wartość robót, miejsca ich wykonania będą przesłane do Wykonawcy za pomocą faksu, poczty elektronicznej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nastąpią przez odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego. 8.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego w zleceniu zakresu rzeczowego oraz szacunkowej wartości robót. Każde przekroczenie wartości szacunkowej o 10% wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: Zadanie nr 1 -3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Zadanie nr 2 -3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z ze zm.). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: B.S. Trzebnica 98 9591 0004 2001 0020 0514 0795 z adnotacją na kopii przelewu Wadium -Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała -zadanie nr 5.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 7.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt VIII. niniejszej SIWZ. 9.Zamawiający zwróci niezwłocznie lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiszniamala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach