Przetargi.pl
MECHANICZNA ŚCINKA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH

Powiat Średzki ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3175646(7) , fax. 0-71 3175649
 • Data zamieszczenia: 2016-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Średzki
  ul. Wrocławska 2 2
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3175646(7), fax. 0-71 3175649
  REGON: 93193476200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MECHANICZNA ŚCINKA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mechanicznej ścinki poboczy dróg powiatowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załączniki do SIWZ- przedmiar robót (załącznik nr 1B), SST, STWiOR. 3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: - ustawienie przed wykonaniem ww zadań i pozostawienie przez 30 dni po zakończeniu ww robót - znaków drogowych A-14 roboty na drodze i B-33 (40km na godz.) wraz tabliczką uzupełniającą na dł.1 km na wszystkich odcinkach dróg, na których będą wykonywane ścinki poboczy. - inne koszty związane z realizacją ww zadań na przykład: wszelkie przerzuty sprzętowe, - wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami , - organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, - po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku. 4. Wykonawca ustala i oferuje cenę, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia, czyli wszystkie koszty niezbędne (które można przewidzieć) do należytego wykonania przedmiotu zadania, nawet jeżeli nie zostały one uwzględnione w przedmiarze - przedmiar jest dokumentem pomocniczym przy ustalaniu ceny. 5.Zamawiający nie będzie wskazywał miejsca wywozu gruntu z pozyskanej ścinki poboczy, wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje grunt zgodnie z obowiązującymi przepisami i skalkuluje koszty. Do obowiązków Wykonawcy należy znalezienie miejsc na które odwożony będzie grunt pozyskany ze ścinki poboczy. GŁÓWNE MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Powiat Średzki jn: 1. Gmina Udanin - Droga 2088D - Konary - Damianowo - Droga 2091D - Piekary - Konary - Droga 2091D - Piekary - Udanin - Droga 2091D - Udanin - Gościsław - Droga 2072D - Jarosław - do zjazdu na A4 2. Gmina Kostomłoty - Droga 2074D - Piersno - Samborz - Droga 2014D - Kostomłoty - Piotrowice do skrzyżowania z drogą gminną na Paździorno - Droga 2014D - Piotrowice od cmentarza do granicy powiatu skrzyżowanie z drogą 2081D do Samsonowic. - Droga 2081D - od skrzyżowania z 2014D do Samsonowic. 3. Gmina Środa Śląska - Droga 2070D - Bukówek - Wrocisławice - Chełm do 345 - Droga 2063D - od skrzyżowania z 2064D do Zakrzowa - Droga 2064D - Szczepanów od skrzyżowania na Kobylniki do Brodna - Droga 2078D - od bramy wysypiska do Wojczyc 4. Gmina Malczyce - Droga 2192D - Dębice od 345 do końca wsi strona lewa. - Droga 2191D - od granicy powiatu do Malczyc - Droga 2066D - Chomiąża - Malczyce 5. Gmina Miękinia - Droga 2056D - Miękinia - Mrozów - Krępice - Droga 2052D - Gosławie przejazd kol. - Brzezinka - Brzezina do granicy Powiatu. - Droga 2056D - Białków - Księginice w kierunku Gąsiorowa do wjazdu na silos.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-sredzki.pl (zakładka: Zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach