Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu Gotowa do pracy 6.1.1 PO KL


Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7652945, 7652949 , fax. 032 7652940
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich
  ul. Wyzwolenia 17 17
  41-103 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 7652945, 7652949, fax. 032 7652940
  REGON: 27757702900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu Gotowa do pracy 6.1.1 PO KL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie: Zadanie 1 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - do 3 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej) Zadanie 2 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych + język niemiecki - do 3 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej) Zadanie 3 Obsługa kasy fiskalnej + minimum sanitarne + książeczka zdrowia - do 6 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej) Zadanie 4 Cukiernik + zdobienie tortów - do 6 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej Zadanie 5 Masaż I stopnia - do 6 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej) Zadanie 6 Profesjonalna sprzątaczka - do 6 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej) Zadanie 7 Usługi krawieckie - do 6 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej) Zadanie 8 Projektowanie ogrodów - do 6 osób (osoby kierowane będą w formie indywidualnej). Szkolenia muszą odbywać się zgodnie z planem nauczania obejmującym nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny*). W pierwszym dniu szkolenia zajęcia należy zaplanować na godz. 8.00 i przeznaczyć pierwsze 30 minut na sprawy organizacyjne. Zamawiający nie ma obowiązku skierowania na szkolenia wszystkich w/w osób, ani we wszystkich zawodach, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, z tym, że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia gotowości przyjęcia skierowanego bezrobotnego na szkolenie we wszystkich zawodach i we wskazanych ilościach. W ramach realizacji każdej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia wszystkim uczestnikom szkolenia usługi cateringowej, w ramach której dostarczy na czas jego trwania napoje (kawa, herbata, woda mineralna, sok) oraz według wyboru Wykonawcy kanapek albo suchych przekąsek lub owoców; b) Zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia na miejsce odbywania zajęć teoretycznych lub praktycznych i z powrotem, stanowiących równowartość kosztów zakupu biletów komunikacji miejskiej na czas trwania szkolenia. W przypadku zadania nr 1, 2 i 4 w cenę szkolenia wliczony winien być koszt książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.siemianowice.slaskie.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf