Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.


Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3706100 w. 186 , fax. 034 3243130
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  ul. Szymanowskiego 15 15
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3706100 w. 186, fax. 034 3243130
  REGON: 15152765800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada następujące licencje: 217 licencji ESET Smart Security Business Edition Suite do 2012-09-26 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows) Oferta dotyczy: Przedłużenia licencji ESET Smart Security Business Edition Suite na 3 lata. Dodatkowo prosimy o zachowanie obecnych kluczy. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada następujące licencje:175 licencji Acronis True Image Echo Enterprise Workstation ver. 9.5 Oferta dotyczy: upgradeu 175 licencji Acronis True Image Echo Enterprise Workstation ver. 9.5 do Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation + Maintenance, dokupienia brakujących 35 licencji oprogramowania Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation na 14 stacji roboczych i 21 laptopów + Maintenance.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487300004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf