Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.


Zespół Szkół Nr 18 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-810 Zabrze, ul. Konrada Sitki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2750285 , fax. 0-32 2750313
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 18
  ul. Konrada Sitki
  41-810 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 0-32 2750285, fax. 0-32 2750313
  REGON: 27787361500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaplastyczna.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa małego placu zabaw na terenie placówki w ramach programu Radosna Szkoła zgodnie z dokumentacją techniczną. Zabudowane urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe. Dokumentacja projektowa składa się z: a. projektu zagospodarowania terenu b. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c. Przedmiaru robót. Zakres zadania obejmuje również: organizację placu i zaplecza budowy ( socjalnego i magazynowego ), zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, obsługa geodezyjna od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta: wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat, wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Koszty, nie ujęte w przedmiarach robót, należy uwzględnić w kosztach ogólnych. Przed przejęciem frontu robót Wykonawca obowiązany jest wykonać dokumentację zdjęciową. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich. Na potrzeby budowy Wykonawca obowiązany jest zapewnić zaplecze socjalno - materiałowe odpowiadające obowiązującym przepisom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: ( do 3 % wartości zamówienia netto ) 3 000,00 PLN, (słownie: trzytysiącezłotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od 29.08.2012r. do 28.09.2012 r. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 1050 1230 1000 0023 6348 5935. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie Szkoły, przy ul. K. Sitki 55. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: 1) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp., 2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego, (Zespól Szkół Nr 18 ul. K. Sitki 55, 41-10 Zabrze), 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela 6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej/poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.): 1) zobowiązanie banku/innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp., 2) wskazanie podmiotu, za który bank/inna instytucja dokonuje poręczenia, 3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 4) kwota do wysokości, której bank/inna instytucja będzie zobowiązany, 5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaplastyczna.eu; www.zabrze.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf