Działka inwestycyjna w Karpaczu zabudowana budynkiem pensjonatowym z pozwoleniem na rozbudowę

Przetargi i zamówienia publiczne


Zobacz wszystkie przetargi →

Czy wykonawca może uzupełnić w toku postępowania zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału?

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, nie jest dokumentem - wymienionym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - który wykonawca składa w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Czy zatem można żądać jego uzupełnienia lub wyjaśnienia jego treści?

zobacz cały artykuł →