Świadczenie usług cateringu dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Konferencji EUCEN 2014 oraz Konferencji IRMC 2014


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-554 Warszawa, Aleja Niepodległości 162
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5648608 , fax. 22 5648608
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162 162
  02-554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5648608, fax. 22 5648608
  REGON: 00000150200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringu dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Konferencji EUCEN 2014 oraz Konferencji IRMC 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług cateringu dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Konferencji EUCEN 2014 oraz Konferencji IRMC 2014 Zadanie nr 1 - Konferencja EUCEN 2014 Zadanie nr 2 - Konferencja IRMC 2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: - Zadanie nr 1 - 350,00 zł ( trzysta pięćdziesiąt złotych) - Zadanie nr 2 - 700,00 zł ( siedemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgh.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf