ODTWORZENIE HISTORYCZNEGO UKŁADU ARCHITEKTONICZNEGO TARASU ZAMKU GÓRNEGO W REZYDENCJI PREZYDENTA RP ZAMEK W WIŚLE.


Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 695 21 30 , fax. 22 695 21 33
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Wiejska 10 10
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 695 21 30, fax. 22 695 21 33
  REGON: 14273498200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODTWORZENIE HISTORYCZNEGO UKŁADU ARCHITEKTONICZNEGO TARASU ZAMKU GÓRNEGO W REZYDENCJI PREZYDENTA RP ZAMEK W WIŚLE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie historycznego układu architektonicznego tarasu Zamku Górnego w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle, w zakres którego wchodzi m.in.: a) ściągnięcie warstw wykończeniowych nad zadaszoną częścią tarasu, b) demontaż kominka w zakresie niezbędnym do montażu wkładu, c) wykonanie konstrukcji zadaszenia tarasu: jako podpory zastosowanie stalowych słupów obłożonych płytami OSB i ich otynkowanie, d) wykonanie nowych warstw posadzkowych w obrębie zadaszenia tarasu (wyrównanie spadku do poziomu istniejącego, położenie nowej warstwy ocieplającej, wyrobienie wylewką betonową spadku poza zadaszeniem tarasu, wykończenie posadzki płytkami ceramicznymi), e) wykonanie przeszklenia zadaszenia tarasu w aluminiowym systemie słupowo-ryglowym, f) uszczelnienie płaszczyzn ścian i zadaszenia z murem, g) dostosowanie istniejącego kominka do użytkowania jak w pomieszczeniu zamkniętym (montaż wkładu kominkowego, wyrównanie płaszczyzny kominka płytą kamienną granitową, wbudowanie drzwiczek wkładu, oczyszczenie i malowanie). 2. Prace, o których mowa w pkt. 5.1 należy wykonać w oparciu i w zgodnie z: a) Pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Nr 1956/2013 z 27.11.2013 r., b) Decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/W/2014 z dnia 16.01.2014 r., c) Projektem budowlano-wykonawczym branża architektoniczna, d) Projektem budowlanym, branża: konstrukcyjna, e) Projektem budowlano-wykonawczym branża elektryczna, f) Przedmiarem robót elektrycznych, g) Przedmiarem robót budowlanych, h) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Zamek Górny Rezydencji Prezydenta RP ZAMEK w Wiśle, przy ul. Zameczek 1, 43-460 Wisła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf