Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykułów ogólnospożywczych, ryb) do Ośrodków Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku i Białobrzegach


Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów ogłasza przetarg

 • Adres: 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 670 11 82 , fax. 22 619 51 27
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
  ul. Okrzei 2/4 2/4
  03-710 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 670 11 82, fax. 22 619 51 27
  REGON: 14265069900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa podległa Ministrowi Finansów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykułów ogólnospożywczych, ryb) do Ośrodków Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku i Białobrzegach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykułów ogólnospożywczych, ryb) do ośrodków zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów zlokalizowanych w Otwocku i Białobrzegach gm. Nieporęt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cezrf.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf