Przebudowa drogi osiedlowej na dz. 174/3, 174/6 w m-ci Wybrzeże na dł. 327 mb


Urząd Gminy Dubiecko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6511156 , fax. 016 6511156
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Dubiecko
  ul. Przemyska 10 10
  37-750 Dubiecko, woj. podkarpackie
  tel. 016 6511156, fax. 016 6511156
  REGON: 00053605400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi osiedlowej na dz. 174/3, 174/6 w m-ci Wybrzeże na dł. 327 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa drogi osiedlowej na dz. 174/3, 174/6 w m-ci Wybrzeże na dł. 327 mb: Zakres robót: 1 Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe o śr. 50cm wraz z ściankami czołowymi 2. Instalacja przepustów o śr. 50 cm wraz z wykonaniem ław fundamentowych i ścianek czołowych 3. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych z wywozem na od. 1 km 4. Koryta o gł. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni 5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy ko konstrukcyjne nawierzchni 6. W/wy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 7. Dolna w/wa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 8. Nawierzchnie z mieszanek miner- asfalt. w/wa wiążąca gr. 5 cm 9. Nawierzchnie z mieszanek miner. asfalt. w/wa ścieralna gr. 5 cm 10 . Górna w/wa podbudowy z kruszywa łamanego uzupełnienie poboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dubiecko.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf