Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła wykorzystanych możliwości dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - ETAP III


Miasto i Gmina Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6423142 , fax. 16 6426630
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 16 6423142, fax. 16 6426630
  REGON: 65090060200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła wykorzystanych możliwości dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - ETAP III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu pt.: Szkoła wykorzystanych możliwości, w roku szkolnym 2012/13 dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Celem głównym realizacji zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez indywidualizację procesu kształcenia wśród uczniów z klas II-III uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w okresie od 1 września 2012 roku do 14 czerwca 2013 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 16 części ze względu na miejsce realizacji usługi, rodzaj usługi i grupę docelową (klasa III) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń o których mowa w art. 83 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert częściowych: Część 1 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Sieteszy - 30 godzin, grupa: 5 uczniów Część 2 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Siedleczce - 30 godzin, grupa: 4 uczniów Część 3 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Łopuszce Wielkiej - 30 godzin, grupa: 4 uczniów Część 4 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Rączynie - 30 godzin, grupa: 2 uczniów Część 5 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Pantalowicach - 30 godzin, grupa: 3 uczniów Część 6 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Krzeczowicach - 30 godzin, grupa: 2 uczniów Część 7 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - klasa III w Szkole Podstawowej w Kańczudze - 30 godzin, grupa: 7 uczniów Część 8 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Sieteszy - 30 godzin, grupa: 5 uczniów Część 9 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Siedleczce - 30 godzin, grupa: 3 uczniów Część 10 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Łopuszce Wielkiej - 30 godzin, grupa: 4 uczniów Część 11 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Rączynie - 30 godzin, grupa: 2 uczniów Część 12 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Pantalowicach - 30 godzin, grupa: 3 uczniów Część 13 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - klasa III w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Krzeczowicach - 30 godzin, grupa: 2 uczniów Część 14 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - klasa III w Szkole Podstawowej w Kańczudze - 30 godzin, grupa: 8 uczniów Część 15 - Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy - klasa III w Szkole Podstawowej w Kańczudze - 30 godzin, grupa: 15 uczniów Część 16 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - klasa III w Szkole Podstawowej w Kańczudze - 30 godzin, grupa: 12 uczniów W ramach realizacji zamówienia dla wszystkich części (od 1 do 16) wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania autorskiego programu zajęć dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów klasy III szkoły podstawowej z uwzględnieniem podstawy programowej, zakresu treści, metod pracy, środków dydaktycznych wynikających z projektu oraz zachowaniem równości szans - w terminie 7 dni od podpisania umowy i nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć; - opracowania szczegółowego harmonogramu prowadzenia zajęć w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnym - dyrektorem szkoły, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - należy wziąć pod uwagę, że wszystkie zajęcia mogą odbywać się po lekcjach wynikających z planu zajęć danej klasy od poniedziałku do piątku. Przypuszczalny przedział czasowy realizacji zajęć 12:00 - 15:00. Zajęcia nie mogą być realizowane w dni wolne od zajęć w danej szkole (miejscu realizacji przedmiotu umowy), w tym w okresie świąt kościelnych i państwowych - uzgadniania z koordynatorem wszelkich zmian harmonogramu wynikających z zaistnienia ważnych powodów - prowadzenie dokumentacji zajęć (tj. dziennika zajęć, list obecności uczniów na zajęciach, kart uczniów, w których zawarte będzie okresowe porównywanie wyników osiąganych przez uczniów) - dokonanie diagnozy umiejętności uczniów na początku i na końcu zajęć przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego, - rzetelne przygotowanie i prowadzenie zajęć - gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zajęć, - opracowania i bieżącego prowadzenia kart ewidencji czasu pracy wskazujących liczbę przepracowanych godzin - dokument będący podstawą do wypłaty wygrodzenia, - dodatkowego informowania o stanie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej i innych osób uprawnionych do nadzoru - przestrzeganie zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzanych zajęć dodatkowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia - zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania - informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - opracowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z przebiegu projektu Usługi edukacyjne realizowane będą w poszczególnych placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń (klas) na realizację zajęć oraz do dostarczenia pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji usługi, zgłoszonych wcześniej przez szkołę do projektu. Jednostka 1 h, 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut W odniesieniu do Części 16 - Zajęcia logopedyczne - generalną zasadą prowadzonych zajęć jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, zapobieganie powstawaniu wad i ich korygowanie (jeśli już powstały), wyrabianie właściwych nawyków mowy, usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, zachęcanie dzieci do wypowiadania się, uczestniczenia w rozmowie, wzbogacanie słownictwa poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń mających na celu np. ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania i pracy narządów artykulacyjnych (warg, języka, policzków, dolnej szczeki, podniebienia miękkiego), zwiększających objętość płuc, wzmacniających mięśnie oddechowe, wyrabianie nawyku oddychania nosem, rozbudzające wrażliwość słuchową u bezpośrednich odbiorców. W związku z realizacją usługi szkoleniowej Wykonawca musi osiągnąć następujące wyniki: 1. W odniesieniu do części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - poprawę zdolności w czytaniu i pisaniu u co najmniej 50% uczniów w grupie - sposób mierzenia - test kompetencji, diagnozy na wejściu i wyjściu 2. W odniesieniu do części 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - poprawę umiejętności matematycznych u co najmniej 50% uczniów w grupie - sposób mierzenia - test kompetencji, diagnozy na wejściu i wyjściu 3. W odniesieniu do części 16 - poprawę sprawności językowej zmniejszającej problemy logopedyczne u co najmniej 30% uczniów w grupie - sposób mierzenia - arkusz diagnozy na wejściu i wyjściu 4. W odniesieniu do części 15 - skorygowanie wad postawy u co najmniej 30 % uczniów w grupie - sposób mierzenia - arkusz diagnozy na wejściu i wyjściu Arkusze diagnozy na wejściu i wyjściu dla części 15, 16, przygotowuje Wykonawca, zatwierdza Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kanczuga.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf