Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego SCK oraz budynku głównego SCK w Mielcu.


Samorządowe Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Al. Niepodległości 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 5837141 , fax. 017 5862665
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Centrum Kultury
  Al. Niepodległości 7 7
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 5837141, fax. 017 5862665
  REGON: 69051595900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego SCK oraz budynku głównego SCK w Mielcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego SCK oraz budynku głównego SCK w Mielcu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budynek CWP SCK: a) demontaż wpustów dachowychb) demontaż części poszczególnych warstw dachu płaskiego wraz z renowacją konstrukcji dachu; c) wykonanie odwodnienia wewnętrznego wraz z montażem orynnowania rur spustowychd) roboty wykończeniowe (montaż sufitu podwieszanego, malowanie drzwi i ścian2) budynek SCK: a) demontaż rynien dachowych wraz z obróbkami blacharskimib) montaż rynien dachowych wraz z obróbkami blacharskimic) montaż instalacji grzewczej rynien
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych. 11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: NR 43864211682016680487250003, b poręczeniach bankowych c poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych d gwarancjach bankowych e gwarancjach ubezpieczeniowych f poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm. 11.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 11.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11.5 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 11.6 Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty wewnątrz opakowania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf