Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej


Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza przetarg

 • Adres: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 366 03 00 , fax. 24 366 03 00
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Regionu Płockiego
  ul. Zglenickiego 42 42
  09-411 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 366 03 00, fax. 24 366 03 00
  REGON: 61021677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgrp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Kompleksowej usługi w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej. KOD CPV 90.51.20.00-9; 90.51.31.00-7 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1/ opracowanie harmonogramu zbiórki odpadów zawierającego: a/ miejsce zbiórki odpadów (miejscowość/osiedle/ulica) b/ datę i godziny trwania zbiórki 2/ rozpropagowanie na terenie gmin: Bodzanów, Bielsk, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród wdrażanego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych poprzez: a/ opracowanie i druk ulotki informacyjnej o treści i ilości uzgodnionej z Zamawiającym b/ jednorazowe doręczenie ulotek do każdego gospodarstwa domowego/instytucji w regionie objętym zbiórką, jednocześnie dystrybucja ulotek na terenach gmin powinna się odbyć również poprzez urzędy gmin 3/ dojazd przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych środków transportu do wyznaczonych punktów odbioru odpadów - wg harmonogramu terminowego zbiórki 4/ przeprowadzenie wstępnej segregacji zebranych odpadów wg ich rodzajów w miejscu odbioru odpadów oraz ich załadunek na środek transportu 5/ uprzątnięcie, po dokonaniu załadunku odpadów, terenu zbiórki odpadów 6/ Wykonawca jest zobowiązany zważyć odpady na terenie gminy, z której są zbierane 7/ transport zebranych odpadów wielkogabarytowych z miejsc ich odbioru do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wielkogabarytowych 8/ rozładunek przetransportowanych odpadów wielkogabarytowych w miejscu ich odzysku i unieszkodliwienia 9/ prowadzenie ilościowej (w tonach) i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.z 2010 nr 185 poz.1243 z późniejszymi zmianami.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 nr 249 poz. 1673) 10/ prowadzenie aktualnej ewidencji miejsc zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz ilości wykonanych odbiorów odpadów wielkogabarytowych 11/ Wykonawca jest zobowiązany co najmniej 2 razy odebrać i przetransportować odpady wielkogabarytowe z każdej Gminy objętej zadaniem w czasie trwania poniższej umowy 12/ przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług. 13/ świadczenie w/w usług powinno być spójne z oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku dla w/w gmin. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie skalkulowana przez Wykonawcę jako cena łączna jednej tony odpadów wielkogabarytowych odebranych, wysegregowanych i przekazanych do odzysku i/lub unieszkodliwienia w w/w okresie i wg wyżej opisanych warunków. Zamawiający przewiduje, iż w czasie obowiązywania niniejszej umowy ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej powinna wyrażać się w granicach 25 ton. Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej zbiórki odpadów wartości podane wyżej mogą ulec w 2012 roku zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905120009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgrp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf