Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Łąck, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej


Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza przetarg

 • Adres: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 366 03 00 , fax. 24 366 03 00
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Regionu Płockiego
  ul. Zglenickiego 42 42
  09-411 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 366 03 00, fax. 24 366 03 00
  REGON: 61021677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgrp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Łąck, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej. KOD CPV 90.52.00.00-8; 90.51.20.00-9 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) opracowanie informacji nt. wdrożonego programu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobów odbioru odpadów od mieszkańców; 2) Telefoniczne odbieranie informacji od mieszkańców gmin dotyczących chęci pozbycia się odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych; 3) Opracowanie harmonogramu zbiórki odpadów zawierającego: - miejsce zbiórki odpadów (miejscowość/osiedle/ulica), - datę i godziny trwania zbiórki; 4) rozpropagowanie na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej informacji nt. rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobu ich odbioru; 5) dojazd przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych środków transportu do wyznaczonych punktów odbioru odpadów - wg harmonogramu terminowego zbiórki opracowanego wg pkt. 3; 6) przeprowadzenie wstępnej segregacji zebranych odpadów wg ich rodzajów w miejscu odbioru odpadów oraz ich załadunek do oznakowanych, specjalistycznych pojemników wykonanych z materiałów i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób gwarantujący bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych; 7) uprzątnięcie, po dokonaniu załadunku odpadów, terenu zbiórki odpadów; 8) Wykonawca zobowiązany jest zważyć odpady po załadunku na terenie danej gminy; 9) transport zebranych odpadów niebezpiecznych z miejsc ich odbioru do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i umowę zawartą z Wykonawcą; 10) zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu dokumentacyjnego ze stanem faktycznym poprzez dokonanie wizji lokalnej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jako miejsce ostatecznego unieszkodliwiania / odzysku odpadów niebezpiecznych; 11) rozładunek przetransportowanych odpadów niebezpiecznych w miejscu ich odzysku i unieszkodliwiania; 12) prowadzenie ilościowej (w tonach) i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami) zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 nr 249 poz. 1673) 13) prowadzenie aktualnej ewidencji miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz ilości wykonanych odbiorów odpadów niebezpiecznych oraz sporządzania dokumentacji fotograficznej z miejsc zbiórki; 14) przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących realizowanych usług oraz miesięcznych sprawozdań, protokołów odbioru odpadów, przekazania zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 15) świadczenie w/w usług powinno być spójne z Regulaminami utrzymania czystości i porządku dla w/w gmin. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie skalkulowana przez Wykonawcę jako cena łączna jednej tony odpadów niebezpiecznych odebranych, wysegregowanych i przekazanych do odzysku i/lub unieszkodliwienia w w/w okresie i wg wyżej opisanych warunków. Zamawiający przewiduje, iż w czasie obowiązywania niniejszej umowy ilość odpadów niebezpiecznych zebranych z terenu gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej powinna wyrażać się w granicach 12,6 ton. Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej zbiórki odpadów wartości podane wyżej mogą ulec w 2012 roku zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgrp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf