Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km gm. Solec nad Wisłą


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Wernera 4a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3626138 , fax. 048 3624453
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu
  ul. Wernera 4a 4a
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3626138, fax. 048 3624453
  REGON: 00058558400070
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzmiuw.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km gm. Solec nad Wisłą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km gm. Solec nad Wisłą.
  Lokalizacja robót: Miejscowość Kępa Piotrowińska, gmina Solec nad Wisłą, województwo mazowieckie.
  Główne roboty do wykonania: Główne roboty do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia związanego z rozbudową przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km gm. Solec nad Wisłą:
  1) Przebudowa przepustu wałowego w km 4+050 wału (km 327+900 rzeki Wisły) do parametrów określonych w dokumentacji projektowej;
  2) Odbudowa rowu odpływowego do przepustu wałowego na odcinkach - km 0+420 - 0+580 i 0+990 - 1+180 - łącznie 350 m i odmulenie rowu (powyżej przepustu wałowego) na długości 60 m z ubezpieczeniem stopy skarp kiszką faszynową;
  3) Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z płyt żelbetowych na odcinku drogi dojazdowej do wału i przepustu wałowego oraz wykonanie rowu przydrożnego.
  Szczegółowy opis i zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do siwz.

  Zakres robót Wykonawcy obejmuje również inne czynności wymienione w pkt. XVI ust. 6 niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy w tym:
  - złożenie i przechowywanie pozyskanego materiału drzewnego ogłowionego z gałęzi na placu budowy. Tak przygotowany materiał drzewny będzie podlegał sprzedaży, którą przeprowadzi Zamawiający. Gałęzie, karpinę, resztki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie
  - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min 70x90 cm) powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału, który wytrzyma minimum 5 lat od daty zakończenia inwestycji.
  Inne uwagi:
  - Stosowane wyroby budowlane powinny posiadać wymagane atesty umożliwiające ich stosowanie oraz stwierdzające ich nieszkodliwość na środowisko oraz świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
  - Wszystkie ewentualne nazwy urządzeń, wyrobów, surowców, technologii wykonania robót użyte w dokumentacji budowlano-wykonawczej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  - Ze względu na to, że planowana inwestycja położona jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 - Małopolski Przełom Wisły PLB 140006 oraz w Obszarze Krajobrazu Chronionego Solec nad Wisłą, należy zwrócić uwagę na uwarunkowania z tego wynikające, a zawarte w dokumentacji projektowej oraz w decyzjach: Regionalnego Dyrektora Środowiska w Warszawie z dnia 11.01.2012 r. nr WOOŚ-II.4233.7.2011.TS - o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, decyzji z dnia 09.02.2012 nr WSTII-R.6401.6.2012.ML na umyślne płoszenie i niepokojenie bobra europejskiego, decyzji z dnia 06.03.2012 r. nr WSTII-R.6401.10.2012.ML na umyślne płoszenie i niepokojenie wrony siwej oraz decyzji z dnia 16.05.2012 r. nr WSTII-R.670.6.2012.ML ustalającej warunki prowadzenia robót, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.04.2012 r. nr DOP-OZGIZ.6401.03.31.2012.dł - zezwalającą na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków, z dnia 30.04.2012 r. nr DOP-OZGIZ.6401.02.15.2012.JRO - zezwalającą na umyślne płoszenie i niepokojenie płazów (będących załącznikiem do dok. projektowej).
  - Wymaga się aby w 2012 roku wykonawca zrealizował roboty za kwotę 2 620 100,00 zł.
  Podwykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Okres gwarancji: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty min. 36 m-cy.
  Ubezpieczenie budowy:Wykonawca ubezpieczy budowę z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, zalania, obsunięć ziemi i innych zdarzeń. Okres ubezpieczenia robót obejmuje cały cykl realizacyjny.
  Finansowanie zamówienia: Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w 75% w ramach działania 125 Schematu II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy pięćset złotych i 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wadium może być wniesione w formie:
  - pieniężnej - przelewem na konto Oddziału WZMiUW w Radomiu w banku PeKaO S.A. Nr 18 1240 1789 1111 0010 1603 1257 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, po-twierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej do godziny będącej upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
  - poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - gwarancji bankowych,
  - gwarancji ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 9 marca 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
  Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na WZMiUW w Warszawie ul. Ksawerów 8 i złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Oddziału WZMiUW - pokój 111, a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kserokopię.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzmiuw.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf