Dostawa i montaż dźwigu kabinowego dla Tarnogórskiego Centrum Kultury


Tarnogórskie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2852734 w. 19 , fax. 0-32 2852734 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2014-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tarnogórskie Centrum Kultury
  ul. Sobieskiego 7 7
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 0-32 2852734 w. 19, fax. 0-32 2852734 w. 20
  REGON: 27768297300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tck.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dźwigu kabinowego dla Tarnogórskiego Centrum Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu kabinowego dla Tarnogórskiego Centrum Kultury, przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: -uzgodnienia techniczne, -uzgodnienie z Zamawiającym i wydanie szczegółowych zaleceń technicznych dla Wykonawcy prac budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, -współdziałanie z Wykonawcą robót budowlanych i instalacyjnych, -dokumentację DTR urządzenia dla UDT, -deklarację zgodności z CE, -dostawę loco budowa dźwigu kabinowego zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją techniczną dostawy i montażu, -montaż na gotowym froncie robót, -doprowadzenie zasilania do drzwi elektrycznych i oświetlenia, -wykonanie uziemiania - szybu / urządzenia, -oświetlenie szybu zgodnie z wytycznymi Dostawcy, -rozruch technologiczny, -próby techniczne, badania pomiary, -organizację i uczestnictwo w odbiorze UDT, -szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w obsłudze, -opłaty rejestracyjne UDT, -dokumentacja powykonawcza dla Zamawiającego, -udzielenie 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi, -przeglądy gwarancyjne (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z wymogami Dostawcy w ramach wynagrodzenia, -komplet dokumentów w języku polskim (dla dokumentów w języku innym niż polski wymagane jest tłumaczenie dokumentów oryginalnych na język polski), -komplet prac uzupełniających niezbędnych do wykonania zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 27 czerwca 2014 r. o godz. 10:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tck.tarnowskiegory.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf