Modernizacja windy osobowej wraz z wymianą kabiny i napędu


Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Opolska 18
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3318150 wew. 300 , fax. 032 3318150 wew. 305
 • Data zamieszczenia: 2015-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ
  ul. Opolska 18 18
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3318150 wew. 300, fax. 032 3318150 wew. 305
  REGON: 27625351400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-slaskie.pl/olkgliw
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja windy osobowej wraz z wymianą kabiny i napędu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja windy na bazie istniejącego szybu i maszynowni. W zakres prac wchodzi: 1) opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej wymaganej przepisami oraz uzgodnionej z UDT, 2) demontaż istniejącej windy osobowej, 3) dostosowanie szybu do montażu nowej windy, 4) dostawa i montaż fabrycznie nowej 4-osobowej windy, 5) próby i regulacja zamontowanej windy, 6) uzyskanie decyzji właściwego UDT pozwalającej na eksploatację windy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. 1 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawcy są zobowiązani do dokonania wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego w celu zapoznania się z zakresem niniejszego zadania oraz dokonania niezbędnych sprawdzeń i obliczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-slaskie.pl/olkgliw
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf