Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem prac towarzyszących w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45


Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-028 Katowice, ul. Francuska 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6070169 , fax. 032 6070593
 • Data zamieszczenia: 2014-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Katowicach
  ul. Francuska 38 38
  40-028 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6070169, fax. 032 6070593
  REGON: 00032199700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem prac towarzyszących w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty ogólnobudowlane: a) remont klatki schodowej na parterze, b) powiększenie strefy wejściowej o powierzchnie WC, c) wykonanie nowego wejścia do budynku od strony podwórza, d) dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych - ilość przystanków 4, e) montaż konstrukcji stalowej szybu windowego, f) adaptacja podszybia windy wraz z częścią pomieszczenia w piwnicy na maszynownie dźwigu. 2. Roboty elektryczne: a) rozbudowanie rozdzielni głównej RG, b) montaż stałego oświetlenia maszynowni, c) zasilanie agregatu dźwigowego tj. doprowadzenie przewodu zasilającego do agregatu dźwigu z rozdzielni głównej, d) doprowadzenie (podłączenie) linii telefonii stacjonarnej do maszynowni i portierni, e) oświetlenie szybu dźwigowego, f) uziemienia, sprawdzenia i pomiary obwodów elektrycznych, pomiar rezystencji izolacji, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar skuteczności zerowania. 3. Roboty instalacyjne: a) przełożenie grzejników i rur c.o., b) wentylację i klimatyzację maszynowni, c) próby szczelności instalacji c.o. Szczegółowy zakres planowanych robót znajduje się w załączonej dokumentacji. Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 19.05.2014r. do godz. 14.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w pkt I SIWZ z adnotacją: Wadium - nr sprawy: O.Inw.10/14. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 19.05.2014r. do godz. 14.00. w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt I SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf