DOSTAWA DŹWIGU WRAZ Z MONTAŻEM I PRZEBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ GCR/37/ZP/2014


SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ogłasza przetarg

 • Adres: 42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3901206 , fax. 032 3901353
 • Data zamieszczenia: 2014-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
  ul. Śniadeckiego 1 1
  42-604 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3901206, fax. 032 3901353
  REGON: 00029170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DŹWIGU WRAZ Z MONTAŻEM I PRZEBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ GCR/37/ZP/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego dźwigu wraz z montażem i przebudową istniejącej klatki schodowej pawilonu C. Postępowanie prowadzone jest na potrzeby realizacji zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą --Przebudowa klatki schodowej pod montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w pawilonie C SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji przy ul. Śniadeckiego 1 w Tarnowskich Górach. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie dźwigu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, wykorzystując przy tym przestrzeń między biegami schodowymi tj.1650 x 3050 mm do montażu konstrukcji stalowej szybu oraz zastosowanie kabiny panoramicznej o wymiarach nie mniej niż 2400 x 1140 mm, do której swobodnie wjadą na wózkach inwalidzkich dwie osoby niepełnosprawne, a także możliwy będzie transport osoby leżącej na wózku noszowym. Przyjęte w projekcie budowlanym wymiary kabiny i fundamentu dźwigu są poglądowe. Rzeczywiste wymiary kabiny i fundamentu zostaną zaprojektowane w dokumentacji dźwigu wyniosą jednak nie mniej niż 2400 x 1140 mm. A. Zadanie obejmuje w szczególności: 1. opracowanie dokumentacji dźwigu w tym szybu dźwigowego wraz z przeszkleniem szkłem bezpiecznym i poręczami mocowanymi do konstrukcji szybu, 2. sporządzenie projektu nowego dźwigu osobowego celem uzyskania pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach na jego zainstalowanie, 3. opracowanie dokumentacji zasilania elektrycznego dźwigu, 4. wykonanie prac budowlanych związanych z poszerzeniem klatki schodowej oraz wykonaniem podszybia w tym fundamentu pod zaprojektowany dźwig, 5. wykonanie zgodnie z projektem budowlanym prac polegających na demontażu ścianek ślusarki metalowej przeszklonej i zastąpieniu ich drzwiami wykonanymi jako ślusarka metalowa przeszklona (wyroby odporne ogniowo stosowane przy wydzieleniu przeciwpożarowym klatki schodowej), 6. wykonanie zasilania elektrycznego dźwigu od rozdzielnicy głównej nN, 7. wykonanie konstrukcji stalowej szybu wraz z montażem, 8. dostawę i montaż kompletnego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych o parametrach oraz wyposażeniu spełniającym wymogi określone w SIWZ, 9. wykonanie prac wykończeniowych branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej i montażowej, 10. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów wraz z protokołami, atestami i certyfikatami na wykorzystane materiały i urządzenia oraz uzyskanie pozwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 11. poniesienie kosztów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach na eksploatację zamontowanego dźwigu, 12. przekazanie Zamawiającemu : a) dokumentacji powykonawczo-rejestracyjnej zatwierdzonej przez UDT w ilości 2 egz., b) protokołu dopuszczenia urządzenia do użytkowania, protokołów badań, prób i sprawdzeń, c) specyfikacji elementów dźwigu i czynności technologicznych wraz z określeniem cykli czasowych wg których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji w okresie udzielonej gwarancji, 13. uruchomienie, testowanie i zaprogramowanie dźwigu wg dyspozycji Zamawiającego, 14. udzielenie Zamawiającemu : a) 5-letniej gwarancji na dostarczony i zamontowany dźwig, użyte materiały i zainstalowane urządzenia, b) 2-letniej gwarancji na roboty ogólnobudowlane, 15. dostarczenie szczegółowej instrukcji obsługi dźwigu oraz przeszkolenie konserwatora dźwigu wskazanego przez Zamawiającego. B. Charakterystyka techniczna dźwigu: 1. Typ dźwigu: osobowy, panoramiczny, przystosowany do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich lub noszy służących do transportu chorych 2. Udźwig: w zależności od wielkości kabiny 3. Prędkość maksymalna 0,63 m/s 4. Wysokość nadszybia: 4300 mm 5. Głębokość podszybia: 1300 mm - 1600 mm 6. Ilość przystanków: 6 7. Rodzaj drzwi: automatyczne, teleskopowe, wykonane ze stali nierdzewnej bądź szkła bezpiecznego zabezpieczonego ramkami ze stali nierdzewnej o wymiarach w świetle: szerokość min. 900 mm, wysokości min. 2000 mm. 8. Kabina dźwigu: nieprzelotowa, ściany wykonane ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej, tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej, podłoga antypoślizgowa, trudnozapalna wykładzina, sufit podwieszony wykonany ze stali nierdzewnej wraz z oświetleniem typu LED, oświetlenie awaryjne, cokoły przypodłogowe wykonane ze stali nierdzewnej, wentylacja, poręcze ze stali nierdzewnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych, lustro na tylnej ścianie. 9. Panel dyspozycyjny wykonany ze stali nierdzewnej z piętrowskazywaczem. 10. Kasety wezwań ze stali nierdzewnej z piętrowskazywaczem. 11. Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół. 12. Napęd dźwigu: elektryczny bądź hydrauliczny. 13. Wyposażenie dodatkowe: wyświetlacz przeciążenia kabiny (także informacja dźwiękowa), kurtyna świetlna, system komunikacji ze służbami ratunkowymi w tym głosowy, jazda pożarowa, wentylator załączany ręcznie i wyłączany automatyczne, zjazd kabiny na przystanek podstawowy po zaniku napięcia wraz z funkcją otwierania drzwi, oświetlenie szybu, drabinka do podszybia. 14. Szyb dźwigu przeszklony. C. Warunki dodatkowe: 1. Wykonawca winien dołączyć do oferty opis przyjętego rozwiązania technicznego podając podstawowe parametry techniczne, ruchowe i eksploatacyjne. 2. Przyjęte rozwiązania techniczne muszą: a) spełniać warunki wymagane do użytkowania dźwigu przez osoby niepełnosprawne, b) umożliwiać łączność windy z centralą telefoniczną GCR Repty. 3. Wykonawca zadeklaruje gotowość świadczenia usług poserwisowych i konserwacyjnych dźwigu. 4. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną budynku, rozdzielni nN będącą w jego posiadaniu oraz udzieli stosownych wyjaśnień. 5. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją i z materiałów określonych w projekcie (w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymagane będą: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne ITB), a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem certyfikaty i atesty UDT, w szczególności dopuszczone do zastosowania w obiektach publicznych. Wszystkie materiały i wyroby należy stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta. 7. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wydzielenie i oznakowanie terenu robót budowlanych, mając na uwadze ciągłość pracy pozostałych części szpitala. Miejsce prowadzenia robót winno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oddzielone od pozostałych części obiektu, będących w użytkowaniu, szczelnymi ściankami. Roboty ogólno-budowlane należy prowadzić w sposób niezakłócający pracę w GCR Repty. Roboty hałaśliwe prowadzone będą wyłącznie w terminie i w czasie uzgodnionym wcześniej z Działem Technicznym Zamawiającego. 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy, które może powstać jedynie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Pomieszczenia socjalne oraz magazynowe zapewnia Zamawiający. 9. Od Wykonawcy wymagać się będzie zapewnienia na terenie objętym umową należytego ładu, porządku, przestrzegania zasad BHP i p.poż, przepisów sanitarno - epidemiologicznych w czasie wykonywania robót oraz odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 11. Prawidłowość obmiarów zawartych w przedmiarze robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić w oparciu o otrzymaną SIWZ z załącznikami oraz wizję terenu robót. O rozbieżnościach pomiędzy obmiarami Wykonawcy a Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego przy wykorzystaniu procedury udzielania wyjaśnień w sposób opisany w SIWZ pkt XII. 12. Za organizację i przebieg wizji odpowiedzialni są pracownicy Działu Technicznego tel. 32 39-01-510 w godz. 8-14. 13. Szczegółowy harmonogram robót, stanowiący załącznik do umowy będzie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do procedur i zasad wynikających z posiadania przez Zamawiającego certyfikatów jakości wg ISO 9001 - ISO 14001 i certyfikatu akredytacyjnego. 15. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), co nie może prowadzić do zmiany projektu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski nr konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem Wadium GCR/37/ZP/2014. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do godz. 11.00 dnia 26.06.2014r. 5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty w oryginale w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot, bez naruszania oferty, a do oferty trwale dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 Pzp. 7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium. 8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.repty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf