Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 784 83 33 , fax. 22 784 83 33
 • Data zamieszczenia: 2015-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 11
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 784 83 33, fax. 22 784 83 33
  REGON: 01716821000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych Na potrzeby uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby warsztatów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie organizowanego warsztatu celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach