Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5716100 , fax. 22 5716101
 • Data zamieszczenia: 2015-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Czereśniowa 98 98
  02-456 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5716100, fax. 22 5716101
  REGON: 00674282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. W szkoleniach i kursach uczestniczyć będzie łącznie 46 pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w wieku 45+. Szkolenia i kursy będą realizowane w ramach środków uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (szkolenia/kursy finansowane są przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz mają charakter kształcenia zawodowego lub służą przekwalifikowaniu zawodowemu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ - zakres rzeczowy poszczególnych części zamówienia. Wykaz szkoleń i kursów objętych przedmiotem zamówienia: 1) dyplomowany kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami - dla 3 osób (część 1 zamówienia), 2) kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - dla 6 osób (część 2 zamówienia), 3) kurs na uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV - dla 4 osób (część 3 zamówienia), 4) szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla początkujących - dla 3 osób (część 4 zamówienia), 5) szkolenie Prawo pracy 2015 - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym - dla 6 osób (część 5 zamówienia), 6) szkolenie Excel w dziale personalnym i księgowości w różnym stopniu zaawansowania - łącznie dla 3 osób (część 6 zamówienia), 7)szkolenie Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - dla 1 osoby (część 7 zamówienia), 8) szkolenie System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - dla 4 osób (część 8 zamówienia), 9) szkolenie Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - dla 1 osoby (część 9 zamówienia), 10) szkolenie Kierowanie zespołem pracowniczym - dla 1 osoby (część 10 zamówienia), 11) kurs Szefa kuchni - dla 1 osoby (część 11 zamówienia), 12) szkolenie Praktyczny Przegląd Podatkowy 2015 z pakietem wiedzy - VAT, CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa - aktualności oraz najnowsze zmiany od 1 lipca 2015 r. - dla 5 osób (część 12 zamówienia), 13) szkolenie Szkolenie VAT w praktyce z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2015 r. - dla 6 osób (część 13 zamówienia), 14) szkolenie Podstawy programowania ActionScript, ActionScript3 - dla 1 osoby (część 14 zamówienia), 15) szkolenie Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA A17456) - 1 osoba (część 15 zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modr.mazowsze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach