Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie seminaryjno-warsztatowej pn. Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego, dla pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5716100 , fax. 22 5716101
 • Data zamieszczenia: 2015-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Czereśniowa 98 98
  02-456 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5716100, fax. 22 5716101
  REGON: 00674282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie seminaryjno-warsztatowej pn. Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego, dla pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie seminaryjno-warsztatowej pn. Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego, dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Szkolenia realizowane będą w 6 miejscach na terenie województwa mazowieckiego dla 10 grup szkoleniowych. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane w czasie 3 dni, o łącznym czasie trwania minimum 22 godziny, w tym minimum 9 godzin zajęć praktycznych. W szkoleniach uczestniczyć będzie łącznie 251 pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w wieku 45+. Szkolenia będą realizowane w ramach środków uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modr.mazowsze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach