Przetargi.pl
Szkolenie osób bezrobotnych - Spawanie metodą TIG 141/111

Miejski Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 367 18 30 , fax. 0-24 367 18 31
 • Data zamieszczenia: 2015-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Urząd Pracy
  ul. 3 Maja 16 16
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 0-24 367 18 30, fax. 0-24 367 18 31
  REGON: 14118699800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie osób bezrobotnych - Spawanie metodą TIG 141/111
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie osób bezrobotnych - Spawanie metodą TIG 141/111 - dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Płocku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mup.bip.ump.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach