Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także pilarza - drwala dla uczestników projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 711 20 64 , fax. 0-85 711 20 64
 • Data zamieszczenia: 2015-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
  ul. Wojska Polskiego 7 7
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 711 20 64, fax. 0-85 711 20 64
  REGON: 05020996500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także pilarza - drwala dla uczestników projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie pięciu kursów w następującym zakresie: 1) PRAWA JAZDY KAT. B obejmujący: a) przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 20 uczestników Projektu; b) Kurs powinien obejmować 30 godz. zajęć teoretycznych, 30 godzin po 60 minut zajęć praktycznych. 2) PRAWA JAZDY KAT.C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA PRZEWÓZ RZECZY obejmujący: a) przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy dla 10 uczestników Projektu; b) kurs prawo jazdy kat. C powinien obejmować 20 godz. zajęć teoretycznych, 30 godzin po 60 minut zajęć praktycznych; c) kurs kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy powinien obejmować: - części podstawowej - 195 godzin zajęć teoretycznych - części specjalistycznej: 65 godzin zajęć teoretycznych,16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym, 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. d) kurs powinien zakończyć się egzaminem państwowym uprawniającym do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej 3) SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ obejmujący: a) miejsce szkolenia: granice administracyjne miasta Sokółka b) ilość uczestników szkoleń: 10 osób, c) zajęcia odbywać się powinny w jednej grupie szkoleniowej. d) program zajęć teoretycznych i praktycznych powinien obejmować - 100 godz. zajęć szkoleniowych, w tym 64 godzin zajęć teoretycznych, 36 godzin zajęć praktycznych 4) WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI obejmujacy: a) miejsce szkolenia: granice administracyjne miasta Sokółka; b) ilość uczestników szkoleń: 10 osób; c) łączna liczba godzin zegarowych szkolenia przypadająca na 1 osobę szkoloną powinna wynosić: minimum 120 godzin. Kadra dydaktyczna powinna posiadać kwalifikacje lub doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia 5) PILARZ - DRWAL a) Miejsce szkolenia: - zajęcia teoretyczne: granice administracyjne miasta Sokółka; - zajęcia praktyczne: Wykonawca zapewni miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych nie dalej niż 40 km od Sokółki (wskaże je Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu). Wykonawca zapewni transport z Sokółki do miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i z powrotem do Sokółki. b) Ilość uczestników kursu: 11 osób; c) liczba godzin szkoleniowych: obejmuje 110 godzin szkoleniowych (w tym 20 godziny zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych). 2. Szczegółowy zakres usług w zakresie każdej z części objętej przedmiotem zamówienia zawarty jest w rozdz. II SIWZ oraz wzorze umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Potencjał kadrowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opssokolka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach