Przetargi.pl
Wykonanie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych pod nazwami: 1. Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w tych wózkach z modułem magazynowania 2. ABC działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6829610 , fax. 0-85 6829611
 • Data zamieszczenia: 2015-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
  ul. Józefa Piłsudskiego 10A 10A
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6829610, fax. 0-85 6829611
  REGON: 05086909300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.hajnowka.sisco.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych pod nazwami: 1. Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w tych wózkach z modułem magazynowania 2. ABC działalności gospodarczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: wg wspólnego słownika zamówień CPV - 80500000-9 Usługi szkoleniowe: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: 1.A.Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w tych wózkach z modułem magazynowania Zakres szkolenia: zapoznanie się z obsługą wózków jezdniowych z uprawnieniem do wymiany butli gazowych w tych wózkach wraz z modułem magazynowania. Szkolenie dla 10-osobowej grupy bezrobotnych: Ilość godzin szkolenia 1 osoby - 90 godzin, - faktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym 1 osoby nie mniej niż - 15 godzin. Czas trwania szkolenia: listopad 2015r. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: 02.11.2015r. Konieczność przeprowadzenia badań lekarskich przez wykonawcę dla skierowanych bezrobotnych zamawiający uzależnia od potrzeby wykonawcy zamówienia. W przypadku ich przeprowadzania wykonawca koszt badań powinien uwzględnić w kosztach wykonania zamówienia (wykazać w preliminarzu - Zał. 4 do SIWZ). Warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia: a) termin wykonania zamówienia: od dnia 02.11.2015r. do dnia 20.11.2015r., b) miejscem wykonania zamówienia jest miasto Hajnówka, województwo podlaskie, c) szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że odrębne przepisy przewidują niższy wymiar szkolenia zgodnie art.40 ust. 4 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 674 z późn. zm.), godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny, d) zajęcia muszą odbywać się w godzinach między 8.00 rano a 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku (w razie konieczności - dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty), w kolejno następujących po sobie dniach, e) szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym, f) wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia, g) kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej muszą być dostosowane do zakresu szkolenia, h) zapewnienie dostosowanych do potrzeb szkolenia pomieszczeń i wyposażenia dydaktycznego (koniecznego sprzętu beneficjentom na czas trwania szkolenia), z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, i) szkolenie powinno zakończyć się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności, określeniem rodzaju zdobytych kwalifikacji oraz wydaniem osobom szkolonym zaświadczeń kwalifikacyjnych, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tj. zaświadczenia o jego ukończeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z 11.01.2012r. sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. pozycja 186 ze zm.). Na zaświadczeniu należy umieścić logo tożsame z umieszczonym w SIWZ. 1.B. ABC działalności gospodarczej Zakres szkolenia: przygotowanie wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz nabycie umiejętności praktycznych przez bezrobotnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej Szkolenie dla 10-osobowej grupy bezrobotnych: Ilość godzin szkolenia 1 osoby - 70 godzin, - w tym zajęcia praktyczne oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej nie mniej niż - 60 godzin. Czas trwania szkolenia: październik 2015r. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: 19.10.2015r. Konieczność przeprowadzenia badań lekarskich przez wykonawcę dla skierowanych bezrobotnych zamawiający uzależnia od potrzeby wykonawcy zamówienia. W przypadku ich przeprowadzania wykonawca koszt badań powinien uwzględnić w kosztach wykonania zamówienia (wykazać w preliminarzu - Zał. 4 do SIWZ). Warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia: a) termin wykonania zamówienia: od dnia 19.10.2015r. do dnia 30.10.2015r., b) miejscem wykonania zamówienia jest miasto Hajnówka, województwo podlaskie, c) szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że odrębne przepisy przewidują niższy wymiar szkolenia zgodnie art.40 ust. 4 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 674 z późn. zm.), godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny, d) zajęcia muszą odbywać się w godzinach między 8.00 rano a 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku (w razie konieczności - dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty), w kolejno następujących po sobie dniach, e) szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym, f) wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia, g) kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej muszą być dostosowane do zakresu szkolenia, h) zapewnienie dostosowanych do potrzeb szkolenia pomieszczeń i wyposażenia dydaktycznego (koniecznego sprzętu beneficjentom na czas trwania szkolenia), z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, i) szkolenie powinno zakończyć się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności, określeniem rodzaju zdobytych kwalifikacji oraz wydaniem osobom szkolonym zaświadczeń kwalifikacyjnych, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tj. zaświadczenia o jego ukończeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z 11.01.2012r. sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. pozycja 186 ze zm.). Na zaświadczeniu należy umieścić logo tożsame z umieszczonym w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.hajnowka.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach