Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe i zapewnienie udziału w szkoleniach w zakresie informatyki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe i zapewnienie udziału w szkoleniach w zakresie informatyki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe i zapewnienie udziału w szkoleniach w zakresie informatyki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 2. Zakres zamówienia obejmuje: Część I: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii Microsoft - Bazy danych; Część II: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii Microsoft - System operacyjny; Część III: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii Microsoft - Wirtualizacja; Część IV: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii Microsoft - Windows 10; Część V: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii CISCO; Część VI: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii ORACLE; Część VII: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii VMWare; Część VIII: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w autoryzowanych szkoleniach w zakresie technologii VEEM; Część IX: Świadczenie usług szkoleniowych oraz zapewnienie udziału w nieautoryzowanych szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa komputerowego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: odległość od miejsca szkolenia od siedziby Zamawiającego (w Białymtsoku, ul. Slonimska 1)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach