Przetargi.pl
wsparcie szkoleniowe i doradcze 4 Spółdzielni Socjalnych wdrażających dotację inwestycyjną poprzez szkolenia zawodowe adekwatne do wdrażanego modelu i doradztwo specjalistyczne oraz szkolenia wdrożeniowe i doradztwo specjalistyczne dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach testowego wdrażania modelu długotrwałego finansowania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej na potrzeby realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach nr WND-POKL.07.02.02-20-070-12.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5666106 , fax. 87 5667497
 • Data zamieszczenia: 2015-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
  ul. Teofila Noniewicza 42A 42A
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5666106, fax. 87 5667497
  REGON: 00541188300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ares.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wsparcie szkoleniowe i doradcze 4 Spółdzielni Socjalnych wdrażających dotację inwestycyjną poprzez szkolenia zawodowe adekwatne do wdrażanego modelu i doradztwo specjalistyczne oraz szkolenia wdrożeniowe i doradztwo specjalistyczne dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach testowego wdrażania modelu długotrwałego finansowania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej na potrzeby realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach nr WND-POKL.07.02.02-20-070-12.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wsparcie szkoleniowe i doradcze 4 Spółdzielni Socjalnych wdrażających dotację inwestycyjną poprzez szkolenia zawodowe adekwatne do wdrażanego modelu i doradztwo specjalistyczne oraz szkolenia wdrożeniowe i doradztwo specjalistyczne dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach testowego wdrażania modelu długotrwałego finansowania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej na potrzeby realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach nr WND-POKL.07.02.02-20-070-12.Zadanie 1: Szkolenia dla Spółdzielni Socjalnej Jedyneczka (Suwałki).Zadanie 2: Szkolenia dla Spółdzielni Socjalnej Ekonova (Nowinka).Zadanie 3: Szkolenia dla Spółdzielni Socjalnej Ekonova (Nowinka).Zadanie 4: Szkolenia i doradztwo dla Spółdzielni Socjalnej Creative Mind(Suwałki).Zadanie 5: Szkolenie i doradztwo dla Spółdzielni Socjalnej Centrum Terapii Aktywnej (Suwałki).Zadanie 6: Szkolenia i doradztwo dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).Zadanie 7: Szkolenia i doradztwo dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (PRYZMAT).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas trwania szkolenia - lub szkolenia i doradztwa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ares.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach