Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, wysepek, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, jezdni ulic i rond w granicach administracyjnych miasta Orneta.

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2421116 , fax. 055 2422990
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2421116, fax. 055 2422990
  REGON: 00052649800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, wysepek, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, jezdni ulic i rond w granicach administracyjnych miasta Orneta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, wysepek, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, jezdni ulic i rond w granicach administracyjnych miasta Orneta. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Codzienne utrzymanie w czystości chodników, placów i schodów przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym w ilości: a) chodniki place i schody : 6 456,40 m? Wykaz powierzchni chodników, placów i schodów do codziennego utrzymania w czystości przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym zawiera załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 2)Codzienne utrzymanie czystości na całej powierzchni dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i placów przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego w ilości: a)drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, place sprzątane na całej powierzchni : 1 418,60 m? Wykaz powierzchni dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i placów do codziennego utrzymania w czystości przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego zawiera załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 3)Codzienne i doraźne utrzymanie czystości na powierzchni jezdni ulic przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego w ilości: a)jezdnie ulic sprzątane codziennie na powierzchni - obustronne pasy o średniej szerokości 0,5 m przy krawężnikach : 4 216,00 m? b)jezdnie ulic sprzątane doraźnie nie częściej niż 1 raz w miesiącu na powierzchni - obustronne pasy o średniej szerokości 0,5 m przy krawężnikach lub przy krawędzi jezdni: 1 879,00 m? Wykaz powierzchni jezdni ulic (obustronne pasy o średniej szerokości 0,5 m przy krawężnikach) do utrzymania w czystości przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego zawiera załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 4)Codzienne utrzymanie w czystości chodników, ścieżek rowerowych i wysepek przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym oraz jezdni na rondach przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego stanowiących skrzyżowanie ulic Morąska - Rozjazdowa i Rozjazdowa - Olsztyńska w ilości: a) Rondo Morąska - Rozjazdowa -chodniki , ścieżki rowerowe i wysepki: 654,00 m? -jezdnie na powierzchni obustronne pasy o średniej szerokości 0,5m przy krawężnikach : 322,45 m? b) Rondo Rozjazdowa - Olsztyńska -chodniki , ścieżki rowerowe i wysepki: 545,00 m? -jezdnie na powierzchni obustronne pasy o średniej szerokości 0,5m przy krawężnikach : 303,55 m? Wykaz powierzchni chodników, ścieżek rowerowych i wysepek do codziennego utrzymania w czystości przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym oraz powierzchni jezdni do codziennego utrzymania w czystości przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego Rondo Morąska - Rozjazdowa i Rondo Rozjazdowa - Olsztyńska zawiera załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: orneta-umig.bip-um.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach