Przetargi.pl
Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych w 2015 roku

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 752 05 20 , fax. 089 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2015-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 752 05 20, fax. 089 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastoketrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych w 2015 roku obejmuje zastępujący zakres: Usługa w zakresie trawników i innych terenów zielonych w okresie wegetacji, utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych określonych w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy: a) systematyczne koszenie trawników (maksymalna wysokość trawy do 10 cm) wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem ściętych nieczystości, b) systematyczne grabienie i wywóz skoszonej trawy, liści i śmieci, c) urządzenie i naprawa trawników w miejscach ubytku, polegająca na odpowiednim przygotowaniu gleby i zakupie oraz dosianiu nasion w ilości 300 kg lub położeniu nowej darni, d) renowacja trawnika w przypadku, gdy na całej jego powierzchni stwierdzono niekorzystne i postępujące zmiany, a zwykła pielęgnacja nie dała wyraźnej poprawy e) usuwanie samosiewów z terenów zielonych. f) montaż i demontaż donic z kwiatami, podlewanie i pielęgnacja donic z roślinami wiszącymi, g) pielenie, spulchnianie, podlewanie roślin systematycznie, wielokrotnie w zależności od potrzeb i pogody, h) usuwanie przekwitłych kwiatów i kwiatostanów, zasychających liści roślin jednorocznych i wieloletnich, i) uzupełnienie kory lub innych materiałów służących do ściółkowania powierzchni, zakupionych przez Wykonawcę, j) przygotowanie gleby we właściwym stanie na zimę - głęboka skiba, k) przycinanie pędów roślin wieloletnich, okrywanie rabat na zimę, l) odchwaszczanie kwietników, rabat i trawników na bieżąco usuwanie chwastów. 1)2. Usługa sadzenia roślin, utrzymania terenów zielonych i zagospodarowanie terenów zgodnie z przyjętymi koncepcjami obejmująca: a) urządzanie i pielęgnację kwietników oraz rabat bylinowych o powierzchni 4450 m2, b) przygotowanie podłoża do wysadzania roślin o powierzchni 4450 m2, c) obsadzanie roślinami jednorocznymi, zakupionymi przez Wykonawcę, miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, w okresie od dnia zawarcia umowy do jej zakończenia w ilości: - 11 900 sztuk z gatunku żeniszek, aksamitka, smagliczka, starzec i inne w tej grupie cenowej, - 5 500 sztuk z gatunku pelargonii, begonii, surfinii, petunii i inne w tej grupie cenowej. Do obsadzeń zakupywać należy rośliny I gatunku, zdrowe, które osiągnęły pełną wartość dekoracyjną (są w pełni bądź początkowej fazie kwitnienia lub uzyskały wymaganą wartość ozdobną ulistnienia). Rodzaj, gatunek, kolorystykę i schemat nasadzeń jednorocznych i wieloletnich należy uzgodnić z Zamawiającym każdorazowo. - 4 300 sztuk krzewów ozdobnych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, - 12 drzew liściastych wraz z palikami (po 2 paliki na 1 drzewo) w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, d) nawożenie kwietników i pozostałych nasadzeń nawozami mineralnymi, zakupionymi przez Wykonawcę w ilości 200 kg. Do wykonania zadań stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zapewni humus. 1)3. Sprzątanie oraz usługi sanitarne obejmujące: utrzymanie w czystości terenów zielonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy, na bieżąco usuwanie, zbieranie, zamiatanie i wywóz zanieczyszczeń. 1)4. Naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw i elementów małej architektury obejmująca: a) wyposażenie placów zabaw dla dzieci i urządzeń rekreacyjnych - w tym uzupełnianiu piasku w piaskownicach na bieżąco, wymiana piasku w piaskownicach dwa razy w roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do istotnych postanowień umowy, b) dokonywanie przeglądu stanu technicznego wyposażenia placów zabaw dla dzieci i urządzeń rekreacyjnych (dwa razy w trakcie obowiązywania umowy) i naprawa w razie stwierdzenia uszkodzeń oraz bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń, c) systematyczne koszenie terenów (maksymalna wysokość trawy do 10 cm) wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem ściętych nieczystości. 2) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą na terenach należących do Gminy Miejskiej Kętrzyn na powierzchni określonej w zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ. Szczegółowy wykaz placów zabaw dla dzieci stanowi załącznik nr 2 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia do zbierania i zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej koszty załadunku, transportu, zbierania i przetwarzania odpadów. 4) Wykonawca zapewnia kierowanie i nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i oddelegowanych do wykonania w/w prac oraz zapewnienia zaplecze socjalne, zamykany WC, na czas prowadzenia robót. 5) Wykonawca przy sporządzaniu wyceny nie powinien uwzględnić robocizny. Oddelegowani pracownicy do wykonywania w/w zadań zostaną zatrudnieni przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych. 6) Wykonawca zapewnia maszyny, urządzenia i narzędzia oraz obsługę operatorską do prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac zamiennych, przy czym przez prace zamienne rozumie się wykonanie tego samego rodzaju prac w danym zadaniu, lecz na innym terenie lub w innej ilości, jednakże o tożsamej wartości na podstawie zgłoszenia Zamawiającego za pomocą faksu lub pisemnego zlecenia, bez konieczności zmiany warunków umowy w formie aneksu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych usług, nie więcej niż o 20% i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku dotyczącym w szczególności wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego. Podstawą określenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy w tym przypadku będzie iloczyn ceny miesięcznej pomniejszonej proporcjonalnie, uwzględniającej czasookres wyłączenia usługi sprzątania oraz faktycznej ilości (powierzchni) wykonanej usługi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium, 2) wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 23.07.2015 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) wadium w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8) Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy; Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 9) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności rachunku/faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach