Przetargi.pl
Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone - 34 223 m2, tereny utwardzone - 56 709 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków - 2 084 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6760820 , fax. 896760821
 • Data zamieszczenia: 2015-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
  ul. Sienkiewicza 1 1
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6760820, fax. 896760821
  REGON: 51958421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk.miastoszczytno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone - 34 223 m2, tereny utwardzone - 56 709 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków - 2 084 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone - 34 223 m2, tereny utwardzone - 56 709 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków - 2 084 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik NR 2 - Regulamin sprzątania; Załącznik NR 3,4,5,6 - Wykazy obiektów i terenów do sprzątania; Załącznik NR 7 - Wykaz posesji, na których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne do dezynfekcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2500 zł - dla całego zamówienia, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, z dopiskiem: wadium na sprzątanie, w terminie do dnia 07.12.2015 r. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. Po otwarciu ofert na życzenie komisji przetargowej należy okazać w celu potwierdzenia oryginał dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.bip.um.szczytno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach