Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko od 28.10.2015 r. do 27.10.2015 r.

"Administrator" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4282962, 4282598 , fax. 087 4282962
 • Data zamieszczenia: 2015-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Administrator" Sp. z o.o.
  ul. Pocztowa 3 3
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4282962, 4282598, fax. 087 4282962
  REGON: 79037622000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.administrator-gizycko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko od 28.10.2015 r. do 27.10.2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez Zamawiającego w zakresie - Klatki schodowe -1 899 m2 Chodniki -15 517m2 Podwórka - 41 381 m2 Drogi - 20 226 m2 Zieleńce - 53 335 m2 Szalet WC w budynku przy dworcu PKP - cena ryczałtowa.Wykonawca ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie sanitariatów do kwoty Za korzystanie z wc nie więcej niż 2,00 zł od osoby Za korzystanie z prysznica nie więcej niż 10,00 zł od osoby.W załączniku nr 8 do SIWZ mapka z zaznaczonym terenem (314 m2) wokół szaletu WC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.administrator-gizycko.pl/zakładka zamówienia publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach