Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Kursu prawo jazdy kategorii B, Kursu prawo jazdy kategorii C dla 16 osób z terenu Gminy Sękowa w ramach projektu Bliżej samodzielności - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Sękowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-307 Sękowa, Sękowa 252
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 35 18 010, 354 02 35 , fax. 18 35 18 010
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej
  Sękowa 252 252
  38-307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 18 35 18 010, 354 02 35, fax. 18 35 18 010
  REGON: 00442416800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/gopssekowa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Kursu prawo jazdy kategorii B, Kursu prawo jazdy kategorii C dla 16 osób z terenu Gminy Sękowa w ramach projektu Bliżej samodzielności - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Sękowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Kursu prawo jazdy kategorii B, Kursu prawo jazdy kategorii C dla 16 osób z terenu Gminy Sękowa w ramach projektu Bliżej samodzielności - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Sękowa. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 9 Osi priorytetowej REGIN SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałanie 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA - PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR. 2. Program szkolenia winien być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 poz. 667). 3. Przedmiot zamówienia został opisany poniżej i obejmuje opracowanie zakresu tematycznego Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Kursu prawo jazdy kategorii B, Kursu prawo jazdy kategorii C dla osób uczestniczących w projekcie w następujący sposób: a) Indywidualne wsparcie psychologiczne Celem szkolenia jest: - wypracowanie i ukształtowanie postaw aktywności w kierunku działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji, - podniesienie chęci do działania, - nauczenie skutecznego komunikowania się i radzenia sobie ze stresem oraz problemami życia codziennego, - poprawa jakości życia Uczestników, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, rodzinnego, zawodowego, Tematyka szkolenia powinna obejmować: - diagnozę problemu tzn: zidentyfikowanie trudności z jakimi Uczestnik sobie nie radzi, - określenie czynników podtrzymujących problem oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, - poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężania trudności, - wzmocnienie Uczestnika w realizowanych przez niego zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji, - praca nad swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem w rodzinie i społeczeństwie, Liczba godzin indywidualnych (dla grupy 16 osób - minimum 32 godziny tj: minimum 2 godziny/1 osobę. Za 1 godzinę wsparcia uważa się 1 godzinę zegarową. Zamawiający zastrzega aby godzina indywidualnego wsparcia psychologicznego organizowana była dwa razy w tygodniu dla 1 osoby, przy czym odstęp pomiędzy wsparciem dla jednej osoby winien wynosić minimum 1 dzień roboczy. b) Trening motywacji do działania Celem szkolenia jest zwiększenie satysfakcji i skuteczności w życiu zawodowym i prywatnym poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy uczestników z zakresu motywacji oraz sposobów motywowania innych i automotywacji oraz nauka umiejętności stawiania celów i planowania ich skutecznej realizacji. Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 10 osób - minimum 18 godzin w ciągu 3 dni). Za godzinę zegarową Treningu motywacji do działania przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. c) Trening podniesienia kompetencji rodzicielskich Celem szkolenia jest: - przekazanie wiedzy na temat wychowania dzieci jako procesu długotrwałego, zmiennego w swoich treściach i formach, - przedstawienie metod i technik wychowania, zadań rodzicielskich względem dzieci sposobu i środków oddziaływania na dzieci w taki sposób, by jego rozwój przebiegał harmonijnie, - przedstawienie roli rodzica w wychowaniu dziecka, technik aktywnego słuchania i wyrażania swoich emocji, - nauczenie nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, - nauczenie umiejętności aktywnego słuchania i akceptacji uczuć, - nauczenie wspierania procesu usamodzielniania się dzieci, - nauczenie wyciągania konsekwencji z niewłaściwego zachowania w miejsce karania, - nauczenie zauważania potrzeb swoich dzieci i umiejętności odpowiadania na nie, - nauczenie modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez zastosowania przemocy, Tematyka szkolenia powinna obejmować: - cele wychowawcze, - podstawy rodzicielskie, - ochrona własnych granic, - aktywne słuchanie, - potwierdzanie uczuć - ćwiczenia, - stosowanie nagród i kar, - postawy rodzicielskie, - analiza sytuacji konfliktowych, Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 6 osób - minimum 18 godzin w ciągu 3 dni). Za godzinę zegarową Kursu podniesienia kompetencji rodzicielskich przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. d) Trening umiejętności społecznych Celem szkolenia jest: - przywrócenie uczestnikom samodzielności życiowej, - skupienie uwagi na wadze zarządzania własnymi zasobami (m.in. czasem, budżetem itp.) w realizacji wytyczonych sobie celów, - udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach, - umiejętność wypełniania druków urzędowych i odpowiadania na pisma urzędowe, Tematyka szkolenia powinna obejmować: - rozumienie sytuacji społecznych, - sposoby radzenia sobie ze stresem, - gospodarowanie własnym czasem, - prowadzenie budżetu domowego, - wypełnianie podstawowych druków urzędowych i odpowiadanie na pisma urzędowe, - uzyskanie wiadomości dotyczących praw i uprawnień Beneficjentów Ostatecznych, Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 16 osób - minimum 24 godzin w ciągu 4 dni). Za godzinę zegarową Treningu umiejętności społecznych przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. e) Prawo jazdy kategorii B Moduł teoretyczny dla kursu prawa jazdy kat. B: - przepisy ruchu drogowego, - technika jazdy, Moduł praktyczny dla prawa jazdy kat. B: Zakres z nauki jazdy odbywać się będą na podstawie indywidualnego planu kursanta Wykonawca we własnym zakresie zapewni: a) warunki lokalowe, plac manewrowy (120 m2 wyposażony w pachołki i tyczki ) i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.), b) sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego, c) realizując praktyczną naukę jazdy, marki samochodów należy dostosować do wymagań Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu lub Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. d) zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.), e) kurs prawa jazdy winien zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu państwowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W koszt kursu wchodzi opłata za pierwszy egzamin (kolejne pokrywa uczestnik we własnym zakresie). Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 2 osób - minimum 60 godzin, w tym minimum 30 godzin zajęć teoretycznych dla kursu prawa jazdy kat. B i 30 godzin zajęć praktycznych dla kursu prawa jazdy kat. B). Za godzinę zegarową na zajęciach teoretycznych prawa jazdy kat. przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, natomiast na zajęciach praktycznych prawa jazdy kat. B przyjmuje się pełną godzinę zegarową. f) Prawo jazdy kategorii C Moduł teoretyczny dla kursu prawa jazdy kat. C: - przepisy ruchu drogowego, - technika jazdy, Moduł praktyczny dla prawa jazdy kat. C: Zakres z nauki jazdy odbywać się będą na podstawie indywidualnego planu kursanta Wykonawca we własnym zakresie zapewni: a) warunki lokalowe, plac manewrowy (200 m2 wyposażony w pachołki i tyczki ) i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.), b) sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego, c) realizując praktyczną naukę jazdy, marki samochodów należy dostosować do wymagań Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu lub Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. d) zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.), e) kurs prawa jazdy winien zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu państwowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W koszt kursu wchodzi opłata za pierwszy egzamin (kolejne pokrywa uczestnik we własnym zakresie). Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 2 osób - minimum 60 godzin, w tym minimum 30 godzin zajęć teoretycznych dla kursu prawa jazdy kat. C i 30 godzin zajęć praktycznych dla kursu prawa jazdy kat. B). Za godzinę zegarową na zajęciach teoretycznych prawa jazdy kat. C przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, natomiast na zajęciach praktycznych prawa jazdy kat. B przyjmuje się pełną godzinę zegarową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w ciągu ostatnich trzech lat ponad doświadczenie określone jako warunek udziału
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/gopssekowa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach