Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pn. Dojrzały przedsiębiorca znak sprawy: ZP.2711.10.2016

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480 , fax. 12 6325215
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  ul. Mazowiecka 21 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, fax. 12 6325215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uppk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pn. Dojrzały przedsiębiorca znak sprawy: ZP.2711.10.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu, z obszaru Zarządzanie i administrowanie, pod nazwą Dojrzały przedsiębiorca dla nie więcej niż 80 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Zamawiający, na etapie realizacji zamówienia, dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie o nie więcej niż 4 osoby. Szkolenie przygotuje uczestników do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie realizacji zajęć każdy uczestnik uzyska wiedzę merytoryczną - teoretyczną i praktyczną a także przygotuje Biznesplan oraz Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej. Wzór Wniosku zostanie udostępniony Wykonawcy po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W/w Wniosek będzie stanowić podstawę do aplikowania u Zamawiającego o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. W wyniku szkolenia uczestnicy kursu uzyskają kompetencje bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy na stanowisku kierownika małego przedsiębiorstwa lub kierownika/właściciela w branży, specjalności wynikającej z podjętej po zakończeniu kursu działalności gospodarczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba kursów z zakresu przedsiębiorczości i/lub konstruowania biznesplanu przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uppk.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach