Przetargi.pl
Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2016 szkoleń / kursów w ramach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 617 88 88 , fax. 12 410 43 90
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
  ul. Ułanów 9 9
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 617 88 88, fax. 12 410 43 90
  REGON: 00055362100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeo.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2016 szkoleń / kursów w ramach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2016 szkoleń/ kursów w ramach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Szkolenia/kursy winny odbywać się przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego (tj. laptop z oprogramowaniem dot. szkoleń/kursów, rzutnik, ekran), tablicy typu flipchart. Dopuszczalne dni oraz godziny szkoleń/kursów: pn-pt, 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdy uczestnik każdego szkolenia/kursu otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w danym szkoleniu/kursie. Wykonawca przeprowadzi dla każdego szkolenia/kursu ewaluację formatywną i ewaluację sumatywną. Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie przebiegać w dwóch etapach: - etap I - Rekrutacja, - etap II - Realizacja szkoleń/kursów. Etap I - Rekrutacja: W ramach przedmiotowego etapu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia całej procedury rekrutacji uczestników szkoleń/ kursów objętych przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis etapu II przedmiotu zamówienia - Realizacja szkoleń/kursów określa załącznik nr 5 do SIWZ. Miejsce realizacji wszystkich szkoleń/kursów zapewnia Wykonawca. Wymagania Zamawiającego dot. miejsca realizacji szkoleń/kursów: - Lokalizacja miejsc/-a szkoleń/kursów: na terenie miasta Krakowa w obrębie węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej. Sale szkoleniowe: - odpowiadające liczbie uczestników poszczególnych grup szkoleniowych i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - spełniające wymogi przepisów bhp i ppoż, - posiadające odpowiednią powierzchnię zapewniającą miejsca siedzące dla 25 osób w ustawieniu teatralnym (kinowym) lub w układzie litery U, bądź w podkowę zapewniające uczestnikom szkolenia/kursu bardzo dobrą słyszalność i widoczność prezentowanych treści, wyposażoną w krzesła, stoły/ławki/pulpity dla uczestników oraz stół prezydialny i krzesło dla prowadzącego szkolenie, - wyposażone w sprzęt multimedialny: laptop z koniecznym oprogramowaniem dla przeprowadzenia szkoleń, rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, zestaw markerów, możliwość zaciemnienia sali, odpowiednie oświetlenie, odpowiednie nagłośnienie, klimatyzację z możliwością utrzymania stałej temperatury w sali szkoleniowej, dwa mikrofony, dostęp do Internetu, - z zapleczem sanitarnym i dostępem do szatni. Materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń/kursów: Każdy z uczestników szkoleń/kursów winien otrzymać (bezzwrotnie i nieodpłatnie) na początku szkolenia/kursu jego grupy zestaw materiałów szkoleniowych zawierający całą prezentację przedstawioną na szkoleniu/kursie poszerzoną o treści wykraczające poza omówione podczas szkolenia/kursu a dotyczące tematu szkolenia/kursu - w wersji papierowej. Każdy z uczestników każdego szkolenia/kursu winien otrzymać (bezzwrotnie i nieodpłatnie) na początku szkolenia/kursu jego grupy zestaw materiałów szkoleniowych, o którym mowa w pkt. 3.7.1 SIWZ dodatkowo w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku pendrive (pamięć USB) - jeżeli Wykonawca złożył takie zobowiązanie w ofercie. Dodatkowe konsultacje dla uczestników szkoleń/kursów: Wykonawca zapewnienia każdemu uczestnikowi każdego szkolenia /kursu możliwości konsultowania się z prowadzącym w zakresie tematów omawianych podczas szkolenia/kursu w okresie do 7 dni roboczych po zakończeniu szkolenia/kursu w grupie do której należał ten uczestnik szkolenia/kursu. Usługa gastronomiczna w trakcie szkoleń/kursów: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie trwania szkoleń/kursów ciągłej usługi gastronomicznej oraz obsługi kelnerskiej w sali szkoleniowej lub w innym pomieszczeniu zlokalizowanym w bezpośrednim jej sąsiedztwie, w godzinach trwania szkolenia/ kursu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Materiały szkoleniowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeo.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach