Przetargi.pl
Przeprowadzenie i organizacja szkoleń i doradztwa w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę - część 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 33 00, 870 40 09 , fax. 33 875 33 00
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22b 22b
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 33 875 33 00, 870 40 09, fax. 33 875 33 00
  REGON: 12061713000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie i organizacja szkoleń i doradztwa w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę - część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szkolenia są skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w PUP) zameldowanych w Gminie Andrychów, korzystających z pomocy OPS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje sie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ops.andrychow.eu/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach