Zakup wraz z dostawą płyty głównej Supermicro MDB-X7DVL-E-B (Bulk Pack)


Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-161 Katowice, Al. Korfantego 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3927171, 3927202 , fax. 32 3927376
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
  Al. Korfantego 38 38
  40-161 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3927171, 3927202, fax. 32 3927376
  REGON: 27050488900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gtl.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą płyty głównej Supermicro MDB-X7DVL-E-B (Bulk Pack)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą płyty głównej Supermicro MDB-X7DVL-E-B (Bulk Pack) w ilosci 1 sztuki. Płyta główna ma być fabrycznie nowa, nieużywana. Wymagany okres gwarancji wynosi co najmniej 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod adresem: http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon1333/5000V/X7DVL-E.cfm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302371000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gtl.com.pl/e-aukcje.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf