Wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu na podstawie zdjęć lotniczych dla miasta Ruda Śląska


Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu na podstawie zdjęć lotniczych dla miasta Ruda Śląska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dla obszaru miasta Ruda Śląska należy wykonać barwną, cyfrową ortofotomapę oraz numeryczny model terenu na podstawie odpowiednio wykonanych cyfrowych zdjęć lotniczych, których wykonanie wchodzi w zakres zamówienia. Podstawową jednostką przestrzenną zamawianych ortofotomap są sekcje map w skali 1:1000 w po-dziale sekcyjnym wynikającym z PUWG 2000. Rozdzielczość geometryczna zamawianych zdjęć ma wy-nosić 5 cm i jest ona zachowana dla ortofotomap. Zdjęcia muszą być wykonane kamerą cyfrową, co daje możliwość tworzenia barwnych ortofotomap w barwach rzeczywistych (RGB). Oprócz ortofotomap, dla całego obszaru zamawiany jest model wysokościowy obrazujący rzeźbę te-renu. Dokładność i szczegółowość modelu rzeźby terenu odpowiada standardom kartograficznym dla map w skali 1:1000. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz niniejszymi warunkami technicznymi. Niniejsze warunki techniczne precyzują szczegółowe para-metry i wymogi dotyczące procesu technologicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywa-nia kontroli jakości wykonywanych prac w trakcie realizacji umowy, na dowolnych etapach technolo-gicznych. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane z należytą kontrolą jakości opra-cowania. W związku z powyższym, wymagane jest posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jako-ścią w zakresie fotogrametrii, opartego na normach europejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713551002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.500,- zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf