Naprawa zbiorczej instalacji antenowej przy ul. Jagiellońskiej 19, ul. Sienkiewicza 21 i 23 w Katowicach


Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2582021, 3141620 , fax. 032 3141620
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2582021, 3141620, fax. 032 3141620
  REGON: 27112783900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa zbiorczej instalacji antenowej przy ul. Jagiellońskiej 19, ul. Sienkiewicza 21 i 23 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie zbiorczej instalacji antenowej przy ul. Jagiellońskiej 19, ul. Sienkiewicza 21 i 23 w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Postanowienia ogólne: - Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 2 lata, licząc od dnia końcowego odbioru robót, - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ). Jeżeli wykonawca zaoferuje materiały lub urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą opis pozycji równoważnych z podaniem wytwórcy, parametrów technicznych i jakościowych potwierdzonych kartami technicznymi wyrobu wydanymi przez producenta. W przypadku wątpliwości, co do równoważności oferowanych wyrobów zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty, -Tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.UWAGA !! Zamawiający informuje, że wybrany wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 10 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453123000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf