Wyposażenie stanowiska do hodowli myszy i szczurów transgenicznych składającego się z regałów i klatek do hodowli myszy i szczurów z podziałem na 4 części, znak sprawy: AZP-2401-22/2012


Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5892000, 6598571, 5892266 , fax. 022 8225342
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  ul. Pasteura 3 3
  02-093 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5892000, 6598571, 5892266, fax. 022 8225342
  REGON: 00032582500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie stanowiska do hodowli myszy i szczurów transgenicznych składającego się z regałów i klatek do hodowli myszy i szczurów z podziałem na 4 części, znak sprawy: AZP-2401-22/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia stanowiska do hodowli transgenicznych składającego się zregałów i klatek do hodowli myszy i szczurów, z podziałem na następujące części; regały; klatki i ich elementy;system IVC; szafa laminarna. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany będzie do: dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji wsiedzibie Zamawiającego, jego instalacji i szkolenia pracowników Zamawiającego (transport, rozładowanie,wniesienie i uruchomienie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391800007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na część nr 1) w wysokości 1 000,00 PLN; na część nr 2) wwysokości 4 000,00 PLN; na część nr 3) w wysokości 2 500,00 PLN; na część nr 4) w wysokości 1 500,00PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert przy czym za termin wniesienia wadium w formieprzelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego (księgowania)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nencki.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf