Modernizacja systemu łączności radiowej analogowo-cyfrowej powiadamiania i alarmowania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) na potrzeby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku - Rejon operacyjny 14-02.


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2678400 , fax. 024 2678415
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
  ul. Gwardii Ludowej 5 5
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2678400, fax. 024 2678415
  REGON: 61031784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspritsplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu łączności radiowej analogowo-cyfrowej powiadamiania i alarmowania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) na potrzeby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku - Rejon operacyjny 14-02.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja systemu łączności radiowej analogowo-cyfrowej powiadamiania i alarmowania zespołów ratownictwa medycznego -ZRM na potrzeby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku - Rejon operacyjny 14-02. Wybudowany analogowo-cyfrowy system łączności radiowej na terenie powiatów: płockiego gostynińskiego; sierpeckiego; płońskiego; żuromińskiego; ciechanowskiego; mławskiego i nowo dworskiego ma zapewnić sprawne dysponowanie zespołami ratunkowymi z dyspozytorni w Płocku. Sieć radiotelefoniczna oparta będzie na stacjach retransmisyjnych. Dla pełnego pokrycia zasięgiem radiowym terenu należy wybudować radioprzemienniki w miejscowościach: Płock, Sierpc, Żuromin, Płońsk, Ciechanów, Mława i Nowy Dwór Mazowiecki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do zapisów, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 32.57.00.00-9 Urządzenia Łączności 4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy: 1- należyta staranność podczas realizacji umowy, 2 - odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 3 - podanie telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4 - wytypowanie przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym w sprawie bieżących ustaleń i podejmowania decyzji w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia, 5. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325700009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu, na podstawie art. 45 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest do wniesienia wadium. Zamawiający ustalił je w wysokości: - 15.000,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1 - pieniądzu; 2 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3 - gwarancjach bankowych; 4 - gwarancjach ubezpieczeniowych; 5 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -tekst jednolity Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poźn. zm. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku nr 48 1240 3174 1111 0010 3536 6381 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock Podając na poleceniu przelewu informację: WADIUM, TZPiZI-3813/14/D/12 Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5 wystawia się na: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock NIP 774-10-02-289 REGON 610317845 6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. Dokumenty w oryginale należy zdeponować w KASIE pokój nr 17, SP ZOZ WSPRITS w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5 do dnia otwarcia ofert do godz. 08:00 natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom z zastrzeżeniem ust. 13, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wspritsplock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf