Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola w Żelechowie


Publiczne Przedszkole w Żelechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-430 Żelechów, ul. Ogrodowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 7541033
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Przedszkole w Żelechowie
  ul. Ogrodowa 1 1
  08-430 Żelechów, woj. mazowieckie
  tel. 25 7541033
  REGON: 71254307000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolezelechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola w Żelechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola w Żelechowie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego SIWZ w podziale na 4 części: Zadanie I-Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, Zadanie II- Warzywa i owoce świeże, Zadanie III-Różne produkty spożywcze, Zadanie IV - Produkty mleczarskie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. 3. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez system HACCP, - dowóz na koszt i transportem dostawcy do magazynu Publicznego Przedszkola w Żelechowie, - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1 jednego dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą, - płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, - zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 5. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 6. Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy. Należy wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedszkolezelechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf