Wykonanie usługi demontażu aparatu RTG DR 7500 wraz z całą infrastrukturą w Pracowni Diagnostyki Obrazowej znajdującej się w budynku przy ul. Kolegialnej 19 oraz montażu w budynku nowej przychodni przy ul. Kolegialnej 17.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2678452 , fax. 024 2628842
 • Data zamieszczenia: 2012-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku
  ul. Kolegialna 19 19
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2678452, fax. 024 2628842
  REGON: 00030156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwomp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi demontażu aparatu RTG DR 7500 wraz z całą infrastrukturą w Pracowni Diagnostyki Obrazowej znajdującej się w budynku przy ul. Kolegialnej 19 oraz montażu w budynku nowej przychodni przy ul. Kolegialnej 17.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) demontaż następujących urządzeń RTG: - Aparat RTG DR 7500 nr ser. 75000889, - Drukarka klisz DV6800, - Serwer PACS Carestream Health, - Serwer RIS Alteris, - Stacja Kliniczna Carestream Health, - Stacja Diagnostyczna Carestream Health, - Robot Rimage 2000i Carestream Health - komputery rejestrujące Alteris b) ponowny montaż ww. sprzętu w nowej lokalizacji, c) instalacja i konfiguracja powyższych urządzeń w nowej pracowni RTG.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 514130000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mwomp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf